Särskild kollektivtrafik - riksfärdtjänst

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst.

Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för kommunen.

Från och med 18 mars 2021 ansöker du om riksfärdtjänst via e-tjänst

Via e-tjänsten fyller du i din ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken där kommunen lämnar ersättning till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kost­samt sätt. Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige mellan kommuner.

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan får inte vara till arbete, utbildning, vård eller behandling.

För att du ska bli beviljad riksfärdtjänst ska resan inte kunna genom­föras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice.

Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektiv­trafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kost­samma färdsättet för kommunen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kollektivtrafiken och anslutningsresor med bil eller specialfordon.

Ansökan

Ansök via e-tjänst

Via e-tjänsten fyller du i din ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation. Du kan ansöka för dig själv eller för annan person via denna e-tjänst.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök med pappersblankett

Du kan även skicka in din ansökan med en pappersblankett.
Pdf-blankett för utskrift Pdf, 361.1 kB.

Läkarutlåtande

Ett läkarutlåtande ska alltid skickas med första gången som ansökan skickas in. Om handläggaren begär det kan en förnyad ansökan behöva kompletteras med ett nytt läkarutlåtande.

Förnyad ansökan kompletteras med läkar­utlåtande efter begäran från handläggare.
Läkarutlåtande - pdf för utskrift Pdf, 245.3 kB.

Postadress:
Härryda kommun
Samhällsbyggnad, riksfärdtjänst
435 80 Mölnlycke

Handläggning

Ansökan handläggs hos trafikverksamheten. Det kan ta cirka fyra veckor innan ansökan besvaras. Tillståndsgivarens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Riksfärdtjänsttillstånd

Ditt riksfärdtjänsttillstånd är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta, kontakta kommunens trafikhandläggare:
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Om riksfärdtjänstresan

Resorna utförs och planeras av Riksfärdtjänsten Sverige AB. Varje riks­färdtjänstresa är unik eftersom den planeras efter flera personers behov. Resan kan ta längre tid på grund av att den samplaneras.
Riksfärdtjänsten Sverige AB:s information om vad man bör tänka på inför beställning eller inför en resa Länk till annan webbplats.

Avgifter för riksfärdtjänstresor

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala egenavgift vilken motsvarar kostnader för resa med allmänna färdmedel. Om resan utförs med taxi eller specialfordon kan restiden ändras så att det är möjligt att samplanera resor.
Egenavgifter för riksfärdtjänstresa Pdf, 15.7 kB.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

Färdtjänstresor är anpassad kollektivtrafik för dig som på grund av långvarig funktionsnedsättning inte kan resa med vanlig kollektivtrafik. Kommunen ansvarar för färdtjänstresor inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, till andra kommuner utanför färdtjänstområdet.

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst.

Garanti: Trafikverksamheten fattar beslut inom sex veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier