Hållbart resande

Med ett hållbart resande menas transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Mer konkret menas med hållbart resande i första hand resandet med hållbara färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik och att resor inte behöver genomföras alls. I andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i form av exempelvis bilpool eller samåkning, och i viss mån också resor med fossilbränslefria och bränslesnåla fordon räknas som hållbart resande.