Trafikpublikationer

Utgivningar 2019
Kapacitetsutredning Säterivägen Pdf, 16 MB.
Trafik- och mobilitetsplan Pdf, 2.1 MB.

Utgivningar 2018
Planskild korsning i Rävlanda Pdf, 2.9 MB.
Bilaga - Kostnadsbedömning och Profiler Pdf, 3.2 MB.
Utredning gällande anläggning av ny väg som inte korsar spårrälsen i Rävlanda centrum.

Åtgärdsvalstudie, Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvetter­motet-Ryamotet - Slutrapport Pdf, 9 MB.
Åtgärdsvalstudie, Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvetter­motet-Ryamotet - Bilaga Trafikanalyser Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsinventering - Mölnlycke centrum Pdf, 16.8 MB.
Parkering i Mölnlycke - Analys av framtida scenarier Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning framtida parkeringshus Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgivningar 2015
Förenklad åtgärdsvalsstudie väg 40 genom Landvetter, 2015 Pdf, 251.6 kB.
Effekter av olika bullerskydd, Landvetter, 2015 Pdf, 17.6 MB.

Utgivningar 2014
Trafikutredning ny gång- och cykelbana längs Landvettersjön Pdf, 14.8 MB.
Planritning delområde 1 Pdf, 1.2 MB.
Planritning delområde 2 Pdf, 831.2 kB.

Utgivningar 2013
Linjeutredning Landvetter 2013, slutrapport Pdf, 4.9 MB.

Utgivningar 2012
Linjeutredning, Mölnlycke Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Landvetter:
Rapport - Bullerutredning Landvetter Pdf, 3.9 MB.
Bilaga 1 - Beräknade trafikmängder för Nuläget år 2010 Pdf, 1.8 MB.
Bilaga 2 - Beräknade trafikmängder för Prognosåret år 2020 Pdf, 1.8 MB.
Bilaga 3 - Nuläget år 2010 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 4 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.7 MB.
Bilaga 5 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå järnvägstrafik Pdf, 2.2 MB.
Bilaga 6 - Nollalternativet år 2020 - Maximal bullernivå järnvägstrafik Pdf, 2.3 MB.
Bilaga 7 - Nollalternativet år 2020 - Sammanvägd ekvivalent bullernivå väg- och järnvägstrafik Pdf, 2.7 MB.

Kompletterande PM till bullerutredning Landvetter:
PM - Bullerutredning Landvetter Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 - Prognosår 2020 alternativ 1 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 - Prognosår 2020 alternativ 2 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 - Prognosår 2020 alternativ 3 Landvetter - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 - Prognosår 2020 alternativ 3 Björrödsmotet - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgivningar 2011
Stråkstudie Musikvägen Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Mölnlycke resecentrum Pdf, 15.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport enskilda vägar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgivna 2010

Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns större tätorter Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. - kortversion

Utgivna 2009

Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar i Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
och för Härryda kommun Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Kollektivtrafik i Södra Landvetter Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Duospårväg på Kust-till -kustbanan Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Kollektivtrafik med spårbilar Pdf, 905.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kapacitetsmässiga förutsättningar för tågtrafik Pdf, 871.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utgivna 2007

Mölnlycke Linjeöversyn Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Salmeredsvägens bussgata, Landvetter Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning av trafikeffekter.

K2020 Lokalt Härryda kommun Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Utveckling av kollektivtrafiken i Härryda kommun ur ett K2020 perspektiv.
Bilagor Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Västtrafiks verksamhetsplan 2008-2010 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planen visar måluppfyllelsen under de senare åren samt inriktning och ekonomiska ramar under tre år framåt och är vägledande för den årliga trafikförsörjningsplanen.

Utgivna 2006

Idéstudie Benarebyvägen Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning gällande trafiksäkerhet, tillgänglighet, buller och framkomlighet på Benarebyvägen.

Västtrafiks regionbusstrategi 2007-2012 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Strategi för att utveckla busstrafiken på ett enhetligt sätt i hela regionen samt öka både det kollektiva resandet och kollektivtrafikens marknadsandel.

Utgivna 2005

Information, vägvisning och reklam i Härryda kommun Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
En förstudie om informationen i Härryda kommun och grunden till skyltprojektet med målsättning att göra kommunen tydligare.

Utgivna 2002

Trafiksäkra skolvägar Pdf, 23.5 MB, öppnas i nytt fönster.
En kartläggning av trafikmiljön kring skolorna och elevernas skolvägar.

Utgivna 2001

Kollektivtrafikutredning i Mölnlycke Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning och analys av trafiksystem och enkätundersökningar hos boende.

Utgivna 1997

Knutpunkten i Mölnlycke. Knutpunkt för kollektivtrafiken Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning och beskrivning av projekt kring Mölnlycketerminalen, för att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se