Hållbar mobilitet

Härryda kommun arbetar för en hållbar utveckling och för att nå målen i Agenda 2030. En viktig del i kommunens hållbarhets­arbete är att planera för en hållbar mobilitet, det vill säga skapa förutsättningar för att kunna resa på ett hållbart sätt. Arbetet med hållbar mobilitet genomsyrar planeringsprocessens alla olika skeden, från översiktsplan, stadsbyggnadsstudier, planprogram till detaljplaner. Kommunens mest övergripande planerings­verktyg är översiktsplanen. 

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun, vilket är ett verktyg för att uppnå kommunens vision. Parallellt med översiktsplanen har ett arbete påbörjats med att ta fram en trafikstrategi för Härryda kommun.

Pågående arbete med trafikstrategi

Syftet med trafikstrategin är att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten i samverkan med bebyggelseplaneringen ska bidra till en hållbar utveckling. Trafikstrategin är också ett verktyg för att samla trafik- och mobilitetsfrågorna under ett paraply. Arbetet med trafikstrategin är uppdelat i två delar, där del 1 innehåller inriktningar och fokusområden på en övergripande nivå medan del 2 är en konkretisering och fördjupning av del 1. När förslaget på översiktsplan skickas ut på samråd runt årsskiftet 2021/2022 planeras Trafikstrategi del 1 följa med som ett av flera under­lag i syfte att samla in synpunkter på förslaget.

Pågående arbete med parkeringsstrategi och parkeringsnorm

Parallellt med processerna för ny översiktsplan och trafikstrategi pågår arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi med tillhörande parkerings­norm för Härryda kommun. Syftet med parkeringsstrategin är att formulera principer för planeringen av parkering som ska bidra till en hållbar utveckling, god tillgänglighet, effektiv markanvändning och attraktiv stadsmiljö. Parkeringsnormen beskriver de antaganden och förutsättning som är utgångspunkten vid dimensioneringen av parkeringen i kommunen i samband med ny- och ombyggnation av bostäder och verksamheter. En politisk arbetsgrupp är tillsatt för att medverka i processen under hösten 2021. Målet är att ha ett förslag framme till årsskiftet 2021/2022.

Trafik- och mobilitetsplan Mölnlycke

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar gavs ett politiskt uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamåls­enlig infrastruktur. Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke resulterade i slutrapporten Vi möts i Mölnlycke.

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien togs en Trafik- och mobilitetsplan fram för Mölnlycke. Syftet med Trafik- och mobilitetsplanen var att ta ett helhetsgrepp kring trafik- och mobilitetsfrågorna i Mölnlycke. Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån människans behov av att röra sig till och från arbetsplatser, skolor, butiker och andra målpunkter. Hur vi reser är en viktig förutsättning för möjligheten att uppnå ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke är en första sammanställning och lägesrapport för var i processen arbetet befinner sig och vilka slutsatser och rekommendationer som hittills har identifierats.
Slutrapporten Vi möts i Mölnlycke Pdf, 12.5 MB.
Publikationen Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke Pdf, 2.1 MB.
Mer information om Stadsbyggnadsstudie - Mölnlycke centrum