Planer för hållbart resande

En viktig del i kommunens hållbarhets­arbete är att öka möjligheten att kunna resa på ett hållbart sätt. Hållbart resande - mobilitet - är en del av målen för Agenda 2030.
Kommunens mest övergripande planerings­verktyg är översiktsplanen.

Arbetet med hållbart resande (hållbar mobilitet) genomsyrar planeringsprocessens alla skeden - från översiktsplan, stadsbyggnadsstudier, planprogram till detaljplaner.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun. Översiktsplanen är ett verktyg för att uppnå kommunens vision.

Trafikstrategi för hållbart resande

Parallellt med översiktsplanen pågår arbetet med att ta fram en trafikstrategi för Härryda kommun. Trafikstrategin tydliggör hur trafik och resande (mobilitet) i samverkan med bebyggelseplaneringen ska bidra till en hållbar utveckling. Strategin är också ett verktyg för att samla trafik- och mobilitetsfrågorna under ett paraply.

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

Ett arbete pågår med att ta fram en parkeringsstrategi med tillhörande parkerings­norm för Härryda kommun.

I parkeringsstrategin formuleras principer för hur kommunen planerar parkering som ska bidra till en hållbar utveckling, god tillgänglighet, effektiv markanvändning och attraktiv stadsmiljö.

Parkeringsnormen beskriver antaganden och förutsättning som är utgångspunkten vid dimensioneringen av parkering i samband med ny- och ombyggnation av bostäder och verksamheter.

En politisk arbetsgrupp är tillsatt för att medverka i processen.

Trafik- och mobilitetsplan Mölnlycke och Landvetter

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudierna för både Mölnlycke och ​Landvetter centrum har kommunen tagit fram trafik- och mobilitetsplaner. Syftet har varit att tydliggöra hur trafiken, mobiliteten och parkeringarna kan bidra till ett stadsmässigt och attraktivt centrum med utgångspunkt i människans behov och med sikte på en hållbar utveckling.