FAQ - vanliga frågor om trafik och trafiksäkerhet

Här har vi samlat aktuella frågor och svar kring de vanligaste frågorna som rör trafik och trafiksäkerhet. Hittar du inte det du söker kan du titta under respektive ämnesområde där mer utförlig information finns.

Hastighet

Dom kör för fort på min gata, vad kan man göra?

Kommunen får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna på vägar och gator. Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt och polisens uppgift att övervaka gällande lagar och regler.

I villakvarter är det till stor del de boende själva som kör. Frågan kan hanteras genom dialog i exempelvis villaföreningen eller samfälligheten, med andra ord att ni grannar är överens om att hålla hastighetsbegränsningen.

Vi vill ha farthinder, vart vänder man sig?

Härryda kommun har sedan 2004 arbetat aktivt med att hastighets­säkra bostadsområden genom att skylta dessa med rekommenderad (blå) 30-skyltning och i samband med detta genomföra fysiska åtgärder i form av till exempel farthinder.Gupp är en effektiv åtgärd för hastighetsdämpning om det är rätt utformat. Forskning har visat att det krävs utbyggnad av väggupp ungefär var 70:e meter för att åstadkomma en jämn och låg hastighet i ett bostads­område. Gupp är vanligt förekommande i våra bostads­områden men i dagsläget är kommunen mycket restriktiv att anlägga nya väggupp.

Nackdelar med gupp

Gupp gör det svårt för viktiga transporter, utryckningstrafik samt färdtjänst och det blir svårare att underhålla vägen. Gupp kan medföra risk för vibration i omkringliggande fastigheter och bidra till ökad bullernivå, vilket bör tas i beaktning innan de anläggs.

Det är alltid kommunens trafikingenjörer som bedömer behovet av farthinder.

Läs om vilka farthinder som finns:
Hastighet och hastighetsdämpande åtgärder

Får vi sätta upp egna farthinder?

Nej. I många kommuner är det vanligt att man uppmuntrar privatpersoner att ställa ut blomlådor på mindre lokalgator. Härryda kommun anser att ansvar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala gator inte bör ligga på privatpersoner.

Kan vi få sätta upp en lekandebarnskylt på gatan?

Kommunen sätter inte upp lekandebarnskyltar, men det är tillåtet att sätta upp en sådan skylt på den egna tomten så att den syns ut mot gatan inne i ett bostadsområde.

Parkering

Jag har fått parkeringsböter och är missnöjd

Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, även kallad parkeringsbot, så ska du vända dig till polisen. Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen kring parkeringsanmärkningar på kommunens gator.
Hur du betalar eller överklagar en parkeringsanmärkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var kan man ställa sig när man ska parkera långtid?

Om det inte står något annat skyltat så får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.

På några av kommunens långtidsparkeringar med onumrerade platser behöver du ett tillstånd A för att få parkera på natten (kl. 23-06). Till skillnad från kommunens övriga långtidsparkeringar får du använda en plats med tillstånd A på obegränsad tid så länge du betalar. Ditt tillstånd köper du via apparna Parkster eller SMS Park som finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Med ditt tillstånd A har du rätt att parkera på en onumrerad plats på en av nedanstående parkeringsanläggningar (i mån av plats).

Mölnlycke

 • Kommunhusets långtidsparkering
 • Parkeringshusets långtidsparkering

Landvetter

 • Landevi
 • Brattåsvägen

Önskar du parkera längre tid kan detta även ske hos någon av de privata aktörerna som tillhandahåller parkering, exempelvis kring flygplatsen.

Hur fungerar det med tillstånd A, B, C och D ?

Tillstånd A

På några av kommunens långtidsparkeringar med onumrerade platser behöver du ett tillstånd A för att få parkera på natten (kl. 23-06). Till skillnad från kommunens övriga långtidsparkeringar får du använda en plats med tillstånd A på obegränsad tid så länge du betalar. Ditt tillstånd köper du via apparna Parkster eller SMS Park som finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Med ditt tillstånd A har du rätt att parkera på en onumrerad plats på en av nedanstående parkeringsanläggningar (i mån av plats).

Mölnlycke

 • Kommunhusets långtidsparkering
 • Parkeringshusets långtidsparkering

Landvetter

 • Landevi
 • Brattåsvägen

Tillstånd B, C och D

Du som vill stå på en numrerad p-plats i p-huset (tillstånd B), inhägnad plats i p-huset (tillstånd C) eller numrerad plats mellan Biblioteksgatan och Badhusgatan (tillstånd D) på natten måste skicka in din ansökan via kommunens e-tjänst.
E-tjänst - ansökan att hyra numrerad p-plats (tillstånd B, C och D) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsproblem på gatan - var vänder jag mig?

Ofta kan de flesta parkeringsproblem lösas genom att man pratar med sina grannar. Om bilar trots detta parkerar olämpligt kan du ta kontakt med kommunens trafikingenjörer som meddelar Securitas som för närvarande har parkeringsövervakningen på de kommunala vägarna.

Är vägen enskild kontaktar du vägföreningen eller samfällighets­föreningen.

Långtidsuppställda fordon

Kommunal mark

Om du ser du ett fordon som du tror står på kommunal mark eller på vägar som kommunen sköter, ska du vända dig till kommunen när du misstänker att fordonet är övergivet. Fordonsflyttaren åker då ut till fordonet och gör en bedömning. I många fall sätter fordonsflyttaren först en röd lapp på bilens framruta med en uppmaning till ägaren att flytta bilen.

Enskild mark

När marken ägs av annan än kommunen krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt. Markägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Detta kan ske antingen genom brev eller muntligen.

Om fordonet ändå inte flyttas kan markägaren kontakta kommunen för hjälp. E-tjänst för detta ligger under fliken Fordonsflytt. Blanketten ger kommunen rätt att flytta fordonet samt ta ut eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med flytten.

Efter markägarens begäran rödlappar kommunen fordonet och skickar ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet. Om fordons­ägaren inte flyttar sitt fordon har kommunen möjlighet att flytta fordonet. Det innebär att trafikverksamheten på delegation av kommunstyrelsen kan fatta beslut om att fordonet ska flyttas till förvaring eller skrotas.

När det gått minst sju dagar efter att fordonsägaren kontaktats eller försök till detta gjorts av kommunen, får fordonet flyttas.

Varför har vi P-skiva?

Syftet med p-skivan är att minska antalet långtidsparkerade bilar och därmed få till en större rotation på de centrala parkeringar i Mölnlycke och Landvetter.

Vinterväghållning

När kommer snöröjningen?

Snöröjning och halkbekämpning sker efter en bestämd turordning där de flesta gator i bostadsområden har en lägre prioritering. Här har vi 13 timmar på oss (1 timmes inställelsetid + 12 timmars utförande), men vid ihållande snöfall kan det ta ännu längre tid, eftersom vi då får börja om med till exempel bussvägar och centrummiljöer som har en högre prioritering.

Mölndals GC-banor är mycket bättre snöröjda än i Härryda kommun, varför är det så?

Det finns flera anledningar till att Härryda kommun inte röjer gång- och cykelbanor med så kallad sopsaltning som gör att is och snö smälter. Saltet är negativt för växter som inte kan ta upp näring när det är stora mängder salt i omgivningen. Det bidrar även till att asfalt och betong luckras upp.

Dessutom är sopsaltning förenat med stora kostnader som kommunen valt bort. Istället plogar och flisar vi mellan snöfall och när det fryst till.

Trafiksäkerhet

Vad är det som gäller i korsningar när min grannes häck växer ut över vägen?

Enligt Plan och bygglagen ska varje fastighetsägare hålla sin tomt i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas och olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. (8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL).

Det vill säga att:

 • sikten är fri för trafikanter samt att vägmärken och gatunamnsskyltar syns väl
 • trafikanter inte kan skadas av exempelvis grenar eller tvingas ut i körbanan för att passera
 • maskiner som städar eller plogar snö kommer fram
 • växtlighet inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysning.

Mer information om fastighetsägarens ansvar för att undvika att växtlighet skymmer sikten

Ett övergångställe saknas - varför bygger ni inte ett?

Anledningen till att man numera gör allt fler gång­passager istället för övergångsställen, är att det visat sig att övergångsställen inger en falsk trygghet för gående. Man tror sig vara säker på övergångs­stället, men i rea­liteten är risken betydligt större att råka ut för en olycka där än om man korsar gatan på ett annat ställe.
Mer information om övergångsställen och gångpassager

Cykel

Varför bygger ni inte en cykelbana mellan Mölnlycke - Landvetter, längs med sjön?

Trafikverket är väghållare för väg 540 och 549 mellan Landvetter och Mölnlycke. Både Härryda kommun och Trafikverket har studerat möjligheten att bygga en gång- och cykelväg utmed sträckan samt kostnadsberäknat detta. Trafikverket har dock gjort bedömningen att detta inte är ekonomiskt försvarbart och väljer för närvarande att inte gå vidare med projektet.

Varför finns det inget räcke på cykelbanan utmed Mölndalsvägen?

Mellan Rådavägen och Kvarnbacken sattes nyligen ett räcke upp. På denna sträckan fanns möjlighet att bredda gång- och cykelbanan så att ett räcke fick plats. På resterande del väster om Enebacken finns inte detta utrymme med tanke på bergskärningar, men önskemålet om en breddad gång- och cykelbana finns med i pågående detaljplanearbete för Enebacken II.

Det förekommer smittrafik på gång- och cykelbanan där jag bor - vad kan ni göra?

Kommunen får ofta synpunkter och önskemål om att det ska sättas ut grisar och bommar på gång- och cykelvägarna. Att placera ut fasta hinder mitt på cykelbanan kan vara mycket farligt. Den största olycksrisken för cyklister är att köra in i fasta hinder, på eller i direkt anslutning till cykelbanan. Stort arbete läggs ner på att plocka bort fasta hinder i direkt anslutning till cykelbanorna såsom papperskorgar, belysningsstolpar och höga kantstenar. Det är därför mycket viktigt att noga överväga varje hinder som sätts upp.

Buller

Vart vänder man sig om man störs av buller?

Om du störs av oönskat ljud, ska du i första hand alltid försöka ta reda på var ljudet kommer ifrån och vem som är ansvarig. Därefter bör du kontakta den som är ansvarig. Om du störs av trafikbuller bör du i första hand kontakta den ansvarige väghållaren.

Trafikverket ansvarar för buller på på statliga vägar och kommunen ansvarar på det kommunala vägnätet. Där det finns vägsamfälligheter ansvar de för sina vägar. Om du störs av flygbuller bör du kontakta Swedavia, och gäller det tågtrafik bör du kontakta Trafikverket.
Mer infomation om buller och vem du ska kontakta om du inte får hjälp