Barn och unga i riskzon

Barn och unga i Härryda kommun ska kunna ha en fungerande skolgång och ett tryggt liv, fritt från droger och kriminalitet. Vi som verkar inom skola, socialtjänst, polis och fritid arbetar tillsammans för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon.

Droger är tyvärr ofta inblandade när en ung person antingen blir utsatt för eller begår kriminella handlingar. Tillsammans med dig som är vårdnadshavare och med andra viktiga vuxna, kan vi förebygga och förhindra droganvändning, social utsatthet, ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella konstellationer. Med gemensamma insatser vill vi bidra till en positiv utveckling för barn och unga som riskerar att hamna snett eller redan gjort det.

Viktiga vuxna är avgörande

Du som är vårdnadshavare påverkar vilken inställning ditt barn har till droger, framför allt genom ditt eget agerande men också genom hur du pratar med ditt barn om droger. Även du som kanske är mormor, granne eller fotbollstränare har en viktig roll. Behöver du råd och stöd kopplat till en ungdom, ser du saker som du är orolig för eller som till och med är brottsliga – hör av dig!

Vid oro kan skola, socialtjänst, fritidsledare och fältare hjälpa till. Du når oss via kommunens kontaktcenter, på telefon 031-724 61 00.

Vid pågående brott gäller alltid 112, eller Polisens tipstelefon 114 14 om det inte är akut.

Ungdomar och missbruk

Stöd till familjen

Kommunens förebyggande arbete

Skola, socialtjänst och fritidsverksamhet arbetar dagligen med hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga, genom den ordinarie verksamheten. Särskilda satsningar på förebyggande arbete görs genom exempelvis utbildning och information till personal, elever och vårdnadshavare om förutsättningar för god hälsa, trygghet och en drogfri uppväxt.

Genom en etablerad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) kan vi arbeta effektivt för att förebygga droganvändning, social utsatthet och kriminalitet bland unga, och sätta in rätt insatser där det behövs.

Mer om samverkansarbetet SSPF och riktade insatser nedan.

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Samverkansformen SSPF - skola, socialtjänst, polis och fritid utgör en extra resurs i det förebyggande arbetet, genom att stötta och genomföra riktade insatser i samarbete med ordinarie verksamhet. Vi kartlägger trender kring ungdomar i riskzon och följer forskning på området, bidrar till kunskap om och spridning av lägesbilden rörande trygghet, riskbeteenden och droger i kommunen.

Skola

Skolan ska vara en drogfri miljö och trygg plats för barn och unga att vara på. För detta finns både inarbetade riktlinjer för det förebyggande arbetet och även rutiner för åtgärder om det skulle förekomma användning av droger på skola eller i fritidsverksamhet.

Elevhälsan arbetar både förebyggande och som stöd till elever som behöver det.

Socialtjänst

Inom socialtjänsten finns både fältare, familjebehandlare, missbruksbehandling och myndighetsutövning. Behövs insatser kring ett enskilt barn eller ungdom är socialtjänsten med på något sätt.

Fältgruppen

Stöd till familjen

Stöd till barn och unga

Ungdomar och missbruk

Ungdomar och brott

Polisen

Den lokala områdespolisen samverkar tätt ihop med skola, socialtjänst och fritid, genom samverkansformen SSPF. Tillsammans har vi en uppdaterad problembild och kan sätta in rätt insatser på rätt platser, för att förebygga eller åtgärda brott. Dina tips till Polisen kan vara avgörande för hur vi arbetar, då det bidrar till en korrekt lägesbild.

Polisens tipstelefon: 114 14

Tipsa Polisen på webben Länk till annan webbplats.

Fritid

Hos kommunens öppna fritidsverksamheter finns möjlighet för unga i åldern 12-20 år att ha en trygg och meningsfull tid utanför skolan. Här finns också stöd att få för både ungdom och vårdnadshavare, och vi har ett tätt samarbete med skola och socialtjänst vid oro för en enskild ungdom.

Mötesplatser för unga

Riktade insatser – när det finns oro för ett barn eller ungdom (7-20 år)

SSPF gör riktade insatser kring enskilda barn och unga, när det finns oro för barnet eller ungdomen och ordinarie insatser inte räcker till. Oron kan exempelvis handla om

 • hög frånvaro från skolan
 • aggressivt beteende
 • vänner som begår brott
 • att barnet eller ungdomen själv begått brott
 • vänner som använder alkohol eller droger
 • att barnet eller ungdomen själv använt alkohol eller droger
 • att ungdomen utsätter sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer
 • att barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk, inte bara en. Ju tidigare situationen fångas upp desto bättre. Med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid har SSPF möjlighet att vara tidigt framme för att stötta.

Samtycke för möjlighet till samordning

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver vårdnadshavare godkänna/samtycka till att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om barnet eller ungdomen, för att kunna bryta den negativa banan och gemensamt skapa nya förutsättningar.

Om du känner dig orolig för en ungdom i din närhet kan du kontakta SSPF genom gruppens samordnare, se kontaktuppgifter här på sidan.

Hur går insatsen till?

SSPF gör en riskbedömning och samlar in nödvändig information innan ungdomen lyfts i SSPF-forumet. Där gör vi en åtagandeplan som beskriver vad vi gemensamt ska göra för att förändra ungdomens situation. Tillsammans fokuserar vi på det som är positivt kring barnet/ungdomen. Vilka styrkor finns? Hur kan de förstärkas? Alla kan bidra i arbetet och det är behoven hos ungdomen som styr.

Exempel på insatser för förändring kan vara:

 • Stöd till förälder eller vårdnadshavare. Exempelvis samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är vårdnadshavare kan gå.
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling.
 • Stöd till ungdom, vilket kan vara i form av ungdomsbehandlare eller hjälp att skapa en meningsfull fritid
 • Hjälp att sluta med droger.