Trygg och säker

Begreppet trygghet kan stå för många saker. En vanlig beskrivning är att det är en form av upplevd känsla. Härryda kommun arbetar för att du som bor, vistas eller arbetar i kommunen ska känna dig trygg och säker. För att lyckas med detta måste vi alla hjälpas åt.

Krisberedskap

Krisberedskap innebär att kommunen ska ha beredskap att möta de krissituationer som kan uppstå till följd av stora olyckor, onormala väderförhållanden eller andra händelser som hotar invånarnas säkerhet. Kommunen är enligt lag skyldig att ha en organisation för att hantera kriser. Verksamheten finansieras med statsbidrag.
Krisberedskap

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet är ett forum för information och erfarenhetsutbyte mellan politiker, näringsliv, föreningsliv, polisen samt förvaltningen. Rådet ska verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor.
Brottsförebyggande rådet

Samverkan med polisen

Vi samarbetar med polisen, som finns på plats varje måndag i kommunhuset mellan klockan 13 och 15. Här kan du ställa frågor, lämna tips, få hjälp att anmäla.
Polis på plats