Beräkning av avgiftsutrymme för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

För att beräkna vilket ekonomiskt utrymme du har att betala avgiften för dina insatser behöver vi uppgifter om din inkomst och din bostadskostnad.

Alla som beviljas insatser får fylla i en blankett som sedan ska skickas tillbaka till oss. Om du väljer att inte fylla i och skicka in blanketten får du betala högsta avgift.

Inkomster och förbehållsbelopp

Till inkomster räknas bland annat lön, pensioner, kapitalinkomster, bostadstillägg och livränta (ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada). Summan av dina inkomster läggs ihop och för att få fram ditt avgiftsutrymme minskar vi ditt inkomstbelopp med förbehållsbeloppet. Detta belopp är det som du använder för att betala bostadskostnaden och de normala levnadskostnaderna.

Förbehållsbeloppet består av två delar. Det ena är din faktiska bostadskostnad och det andra är ett schablonbelopp, som bestäms av regeringen, det så kallade minimibeloppet. Minimibeloppet ska täcka kostnader för mat, hushållsel, telefon, kläder, försäkringar, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel och liknande utgifter.

Avgiftsutrymme

Beloppet som blir kvar, efter att inkomstbeloppet minskats med förbehållsbeloppet, är det som vi kallar för avgiftsutrymme. Om detta belopp är lägre än vad dina avgifter är så betalar du inte mer än det som finns i avgiftsutrymmet.

Minimibelopp för år 2021

  • 5 374 kronor om du bor ensam
  • 4 541 kronor per person om du bor tillsammans med make/sambo

Räkneexempel

Stina bor ensam och är över 65 år. Hon har trygghetstelefon och får hjälp av hemtjänsten. Hjälpen av hemtjänsten kostar 581 kronor per månad för städning och 1 203 kronor per månad för omvårdnad. Trygghetstelefonen kostar 200 kronor per månad. Summa avgifter: 1984 kronor per månad.

Så räknar vi fram om Stina har råd att betala sina avgifter:

Inkomster

Kr

Pension

6 986 kr

Bostadstillägg

3 827 kr

Summa inkomster

10 813 kr

Förbehållsbelopp

Kr

Hyra

-5 000 kr

Minimibelopp

-5 374 kr

Avgiftsutrymme

Kr

Kvar till avgifter

439 kr

Eftersom Stina inte har råd att betala hela sin avgift på 1 984 kronor minskas den till 439 kronor.

Beslut om avgiften

När vi fått in blanketten, där du fyllt i dina inkomster, räknar vi fram vilken avgift du ska betala. Därefter skickar vi ett avgiftsbeslut till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Hur du överklagar finns med i brevet du får om avgiftsbeslutet.

Väljer du att inte skicka in blanketten med dina uppgifter innebär det att du får betala högsta avgift.