Stöd och insatser enligt LSS 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser om behov föreligger för att uppnå goda levnadsvillkor.

Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS

§ 1 Råd och stöd

Råd och stöd

§2 Personlig assistans

Personlig assistans

§3 Ledsagarservice

Mer om ledsagarservice

§4 Kontaktperson

En kontaktperson är en vän/medmänniska som kan dig råd i vardagssituationer, följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering.
Kontaktperson Öppnas i nytt fönster.

§5 Avlösarservice i det egna hemmet

Gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet.
Avlösarservice

§6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Mer om korttidsvistelse Öppnas i nytt fönster.

§7 Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Mer om korttidstillsyn

§8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Mer om boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

§9 Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna

Mer om bostadsformer för vuxna

§10 Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för dig i yrkesverksam ålder som inte har arbete eller utbildar dig och tillhör personkrets 1 eller 2
Mer om daglig verksamhet i Härryda kommun

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer från till exempel kommun eller landsting.

Vad kostar insatserna?

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:

Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:

Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke