Demens

Demensvården i Härryda kommun ska bygga på ett gott bemötande och ett individuellt personcentrerat arbetssätt samt meningsfullhet i vardagen. Alla ska ha möjlighet till ett gott och tryggt liv.

Demensteam

Demensteamet ger stöd till personer med kognitiv sjukdom (demenssjukdom), deras närstående och personal. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

Demensteamet samarbetar med vårdcentralerna i Härryda kommun och tillsammans bistår teamet med kunskap om demensvården.

Levnadsberättelse

För att erbjuda meningsfullhet i vardagen krävs kunskap om brukaren. I samtal med personalen berättar han eller hon om sig själv, sitt liv och sina intressen, så att aktiviteter kan anpassas individuellt. Till stöd för samtalen och dokumentationen finns levnadsberättelsen Här är mitt liv.
Här är mitt liv Pdf, 930.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till demenssjuka och deras anhöriga

Hjälp i hemmet

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet har ett stort utbud. Du behöver inget bistånd för att delta. Exempel är samtalsgrupper, utbildning i demensvård, arrangemang som utflykter och fester, kafé och mötesplatser, gympa- och promenadgrupper. Anhörigkonsulenten finns för råd och stöd och kan berätta mer.
Anhörigstöd

En anhörig kan få avlasning eller ersättning för att vårda en äldre närstående.
Anhörigvård och avlösarservice

Dagverksamhet

I lugnt tempo och i liten grupp erbjuder dagverksamheten en stund tillsammans med trevlig samvaro, god mat och aktiviteter, så som promenader, musikunderhållning, spel och samtal.
Dagverksamhet

Korttidsplats

Till en korttidsplats kommer du för en kortare tids vistelse och boendet erbjuder även växelvård.
Kortidsplats

Boende

Ett permanent boende med dygnet runt-personal och tillgång till hemsjukvård. Brukarna erbjuds aktiviteter samt vård och omsorg utifrån de egna behoven.
Demensboenden

Ansökan om stöd

Välkommen att kontakta en omsorgshandläggare om du vill ansöka om någon form av omsorgs- och hemtjänstinsatser 031-724 65 90

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Ansökan om bistånd (för utskrift) Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer sedan?

Du träffar en omsorgshandläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut utifrån dina behov. I beslutet står det vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Beslutet grundas i nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt från politiska inriktningsmål för äldrepolitiken i Härryda kommun.

Avgifter

Avgifter för bland annat hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt äldreboende