Värmepump

För installation av värmepump för utvinning av värme ur berg, mark, grund- eller ytvatten krävs alltid anmälan till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.

Information gällande ny anmälan eller ansökan om värmepump inom kommande järnvägskorridorer

Område vid tunnel 

Just nu utreder Trafikverket placeringen av en ny dubbelspårig järnväg som ska stanna i Mölndal och Landvetter flygplats. Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen enligt förslagen kommer att gå i tunnel så kommer miljö- och bygglovsnämnden inte att godkänna installationen utan istället besluta om förbud. Detta beslut kan överklagas. 

Område vid bank 

Om din planerade bergvärmeanläggning ligger inom ett område där järnvägen kommer att gå i bank så kommer vi att skicka ditt ärende på remiss till Trafikverket. Detta innebär att handläggningen av ditt ärende kan komma att ta längre tid. 

Information om avgift  

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. Avgift tas även ut vid förbud.  

Information om riksintresset Götalandsbanan  

Du kan läsa mer på trafikverket.se om hur bergvärme och fastigheter kommer att påverkas när järnvägen byggs.  

Anmälan eller ansökan

När du planerar att installera en värmepump som utvinner värme ur jord, berg, yt- eller grundvatten måste du anmäla det i god tid till miljö- och bygglovsnämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det oftast ansökan om tillstånd istället för anmälan. Anmälan ska lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden minst sex veckor innan du planerar att påbörja installationen. Vid ansökan om tillstånd får inte arbetet med anläggningen påbörjas innan du fått ett skriftligt beslut om tillstånd. För stora värmepumpar med effektuttag över 10 MW ska anmälan om miljöfarlig verksamhet göras till miljö- och bygglovsnämnden.

Information om vad du ska tänka på inför en anmälan/ansökan finner du nedan under rubriken "Blanketter värmepump".

När vi har granskat din anmälan får du ett beslut från miljö- och hälsoskydd. Om din anläggning ”godkänns” och får installeras får du ett beslut med försiktighetsmått (eller villkor) som du ska följa vid borrning och installation. Det är du som äger en värmepump som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation och drift.

Att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan/tillstånd är olagligt. Om en värmepump anläggs innan anmälan skett eller innan tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Ingen anmälan för luftvärme

Planerar du att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det till miljönämnden

Blanketter värmepump

E- tjänst anmälan/ansökan för värmepump Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälnings-/ansökningsblankett för värmepump Länk till annan webbplats.
Intyg från granne Länk till annan webbplats.

Energirådgivning

En lagom stor värmepump kan halvera husets energikostnader för värme och varmvatten. Värmepumpen kan hämta energi från berggrund, mark, sjöbotten eller från luften. Ta gärna kontakt med den kommunala energirådgivaren för diskussion om hur du kan minska din energianvändning.
Energirådgivning Länk till annan webbplats.

Miljösäkra energibrunnar

Värmepumpar kan ge en positiv miljöeffekt eftersom de medför en minskad förbrukning av icke förnyelsebar energi som t.ex. olja. Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, kan samtidigt medföra en risk för negativ effekt på miljön, t.ex. genom utsläpp av köldbärarvätska som sprids till närliggande dricksvattenbrunnar. Beroende på utförandet kan brunnarna också utgöra en öppen kontaktyta mellan markytan och grundvattnet, som innebär risk om ett läckage av miljöfarliga produkter eller avloppsvatten sker i närheten.

I samband med borrning kommer det upp vatten som är blandat med fint stenmaterial, så kallat borrkax. Om borrvatten släpps ut obehandlat till kommunens dagvattenledningar kan ledningar och brunnar sättas igen. Om borrvatten släpps ut till diken eller vattendrag kan det förstöra levnadsbetingelserna för växter och djur, till exempel täcka över lekbottnar för öring. En vanlig lösning för att rena borrvattnet från borrkax är genom sedimentering. Sedimenteringsanläggningen ska vara utformad och dimensionerad så att borrvattnet inte kan passera utan att borrkaxet hunnit sedimentera. Sedan kan borrvattnet infiltreras på din egen gräsmatta.

Lokala förutsättningar

Förutsättningarna för att anlägga en värmepump i jord, berg eller vatten är olika beroende på om man bor i tätbebyggt område eller i glesbygden.

I ett tätbebyggt område kan det till exempel finnas tunnlar och kabelgravar som gör att det blir ont om plats, vilket försvårar installationen. Tomterna i tätbebyggda områden är vanligen mindre och det kan vara svårt att hålla tillräckliga avstånd om det är många som vill installera bergvärme inom området. Utanför tätbebyggt område kan närheten till enskilda vattentäkter eller avlopp vara begränsande.

Rekommenderade avstånd

  • Energibrunn - energibrunn - 20 meter
  • Energibrunn - tomtgräns - 10 meter
  • Energibrunn - borrad dricksvattenbrunn - 30 meter
  • Energibrunn - grävd dricksvattenbrunn - 20 meter
  • Brunn (energi eller dricksvatten) - avloppsanläggning - 30 meter

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde finns det skyddsbestämmelser som måste följas. Inom vissa områden kan det till och med vara förbjudet att installera jord- eller bergvärmepumpar. Kontakta gärna miljöförvaltningen i ett tidigt skede för mer information om vattenskyddsområden.

Borrning för energibrunn

Anlita alltid en certifierad brunnsborrare. Information om vilka brunnsborrare som är certifierade finns hos certifieringsföretaget RISE http://publiccert.ri.se/sv/Person/List/204 Länk till annan webbplats.

Vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16

Om borrningen utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skador på omgivande fastigheter. I skriften "Vägledning för att borra brunn" (Normbrunn -16) från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, finns goda råd om hur man bäst går till väga. Vägledningen vänder sig till brunnsborrare, myndigheter och fastighetsägare och du hittar den på SGU:s hemsida www.sgu.se Länk till annan webbplats..

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.