Lyssna

Tillsyn och kontroll

Miljö- och hälsoskydd utför på miljö- och bygglovsnämndens uppdrag tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande förordningar.

Människors hälsa och miljön

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

När en miljöskyddsinspektör besöker ett företag eller en privatperson utgår hon eller han från de regler som finns i miljöbalken och alla förordningar och föreskrifter som hör till denna. Om något behöver åtgärdas får man en chans att göra det frivilligt. Om en åtgärd inte utförs inom rimlig tid kan man föreläggas om att göra detta, med eller utan vite. Ett föreläggande är ett tvingande beslut som måste följas. I miljöbalken finns även straffbestämmelser. Vissa brott åtalsanmäls, andra kan ge upphov till så kallad miljösanktionsavgift (en slags bot).

Livsmedel

Syftet med livsmedelstillsynen är att se till att den mat som säljs är säkra för människors hälsa. Livsmedelshantering regleras genom EG-förordningar och livsmedelsföreskrifter. Livsmedelsföretag ska registreras innan de får starta. Vissa anläggningar som hanterar råa animaliska livsmedel ska godkännas. Liksom i miljöbalken finns bestämmelser om förelägganden, viten och straff.

Avgifter

För att inte skattebetalarna ska står för hela arbetet med tillsyn tar oftast miljö- och bygglovsnämnden ut en avgift för den tid som tillsynen tar, inklusive restid och administrativt för- och efterarbete.
Avgifter miljö- och hälsoskyddöppnas i nytt fönster

Tanken är att den som faktiskt har en verksamhet eller påverkar människors hälsa eller miljön ska stå för kostnaden. Vissa företag har årsavgifter som täcker allt arbete. Många typer av ansökningar och anmälningar har en fast avgift. Om ingen fast avgift finns så tas en timavgift ut.

Man får alltid en möjlighet att yttra sig över den avgift som tas ut. Avgift tas inte ut för rådgivning och vissa enklare ärenden.