Tillsyn och kontroll

Miljö- och hälsoskydd utför på miljö- och bygglovsnämndens uppdrag tillsyn över verksamheter och aktiviteter som täcks av miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande förordningar.

Människors hälsa och miljön

Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö och omfattar allt som kan omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller på annat sätt innebär risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. Reglerna gäller alla, såväl företag och offentliga verksamheter som privatpersoner.

När en miljöskyddsinspektör besöker ett företag eller en privatperson utgår hon eller han från de regler som finns i miljöbalken och alla förordningar och föreskrifter som hör till denna. Om något behöver åtgärdas får man en chans att göra det frivilligt. Om en åtgärd inte utförs inom rimlig tid kan man föreläggas om att göra detta, med eller utan vite. Ett föreläggande är ett tvingande beslut som måste följas. I miljöbalken finns även straffbestämmelser. Vissa brott åtalsanmäls, andra kan ge upphov till så kallad miljösanktionsavgift (en slags bot).

Livsmedel

Syftet med livsmedelstillsynen är att se till att den mat som säljs är säkra för människors hälsa. Livsmedelshantering regleras genom EG-förordningar och livsmedelsföreskrifter. Livsmedelsföretag ska registreras innan de får starta. Vissa anläggningar som hanterar råa animaliska livsmedel ska godkännas. Liksom i miljöbalken finns bestämmelser om förelägganden, viten och straff.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Tydlig rapport från tillsyn enligt miljöbalken inom fyra veckor

Kommunen bedriver tillsyn enligt miljöbalken över en mängd olika verksamheter. Beroende på verksamhet sker tillsynen årligen, med vissa års intervall eller sporadiskt. Inom tillsynen ingår att göra inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en inspektionsrapport. Beroende på vad som framgår vid inspektionen kan det även bli beslut om åtgärder eller förbud.

Garanti: Du får en inspektionsrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier