Anmäl förskola, fritidshem eller skola

Innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet ska en anmälan skickas till miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan verksamheten ska startas. Miljö- och hälsoskydd lämnar råd och synpunkter, samt ställer krav på exempelvis på ventilation, smittskydd och hygienrutiner.

Verksamheter som omfattas av anmälan

De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken är förskolor, öppna förskolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskolor och gymnasieskolor.

Uppgifter i anmälan

Anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskydd ska kunna bedöma verksamhetens samt lokalens lämplighet med avseende på risken för människors hälsa och miljö.

  • Förbered en tydlig planritning innan anmälan.
  • Planritningen ska innehålla anläggningens utformning med fasta installationer, exempelvis handfat, förråd, omklädningsutrymmen, arbetsplatser, toaletter med mera.
  • Ritningen bör lämpligtvis göras i skala 1:50 eller 1:100.
  • Ritning som visar placering av ventilationsdon med angivna luftflöden i samtliga rum.
  • Toalettmöjligheter för kund.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och bygglovsnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.

Lagstiftning

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:849).

Anmälan

E tjänst anmälan skola, förskola Extern tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E tjänst anmälan skola, förskola Intern tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Egenkontroll

Du som har en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning, hygienrutiner, smittskydd, kemikaliehantering, ljudmätning och ventilation.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgänglig på plats för personal och vara ett levande dokument som man regelbundet uppdaterar och följer.

Egenkontrollprogrammet ska kunna uppvisas för ttillsynsmyndigheten vid tillsynsbesök. Egenkontrollprogrammet behöver inte bifogas i anmälan.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.