Schaktmassor

Schaktassor, massåtervinning (Användnings av massor eller avfall för anläggningsändamåll) är viktigt ur miljö- och resurssynpunkt. Olika försiktighetsåtgärder behövs för att massorna ska hanteras på bästa sätt.

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att effektivare nyttja våra naturresurser. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som klassificeras som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat och att materialet inte ökar föroreningsbelastningen på den nya platsen. Materialet ska även vara lämpligt för konstruktionen av anläggningen. En tumregel är att annat motsvarande material hade använts om inte avfallet funnits att tillgå.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmälan eller tillståndsansökan?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet.

Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden.
Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av Länsstyrelsen.

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen föreligger varken anmälnings- eller tillståndsplikt. Däremot är det ofta aktuellt att anmäla om samråd för förändring av natur och miljö, 12 kapitlet 6 § miljöbalken, ett så kallat 12:6 Samråd. Dessutom kan det bli aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens och/eller marklov (hos kommunen) samt vattenverksamhet (hos Länsstyrelsen).

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta sakkunnig konsult och miljö- och hälsoskydd i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att massorna som ska användas är förorenade. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till.

Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:

  • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala delar, ett industriområde, vägområde eller bangård?
  • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
  • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
  • Innehåller massorna asfaltbitar?

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.

Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruk, betesmark, naturmark eller annan känslig markanvändning där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning.

Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >1000 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.

Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Tänkt på att betong kan påverka pH i mark

Anmälan

Skriftlig anmälan görs till miljö- och bygglovsnämnden. Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga för att vi ska kunna behandla din anmälan. Om den inte är fullständig kommer vi att begära in kompletteringar eller förbjuda verksamheten. Miljö- och hälsoskyddskontoret behöver din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM SCHAKMASSOR EXTERN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM SCHAKTMASSOR INTERN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS EXTERN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS INTERN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett strandskydd Pdf, 331.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Strandskyddsdispens
Marklov
12:6 Samråd
I checklista för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du se vad som bör ingå.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på: Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om schakttillstånd inom tre veckor

Om ett arbete på allmän platsmark innefattar markarbeten (det vill säga i gatu-, park- eller naturmark) behövs en godkänd ansökan om schakttillstånd.

Garanti: Du får beslut på din ansökan om schakttillstånd inom tre veckor efter komplett ansökan.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Andra bestämmelser

Vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden för ytvattentäkterna Finnsjön, Rådasjön (detta området berör i stort sett hela Mölndalsåns avrinningsområde), Västra Nedsjön, Öxsjön- och Stora Stamsjön (Sandsjön) samt för grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö gäller antagna skyddsföreskrifter, vilket innebär större försiktighetsåtgärder vid hantering av schaktmassor.