Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du tänker starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken ska du senast sex veckor innan verksamheten påbörjas lämna in en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden.

Vem ska anmäla?

Anmälan ska lämnas in av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till miljö- och bygglovsnämnden.  

Vad ska anmälas?

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, krossar, tryckerier, växthus, skjutbanor eller anläggningar för tillverkning av färg, plastprodukter, återvinning och bearbetning av avfall.

Hur gör jag en anmälan?

Anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som nämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anvisningar för anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 267.7 kB, öppnas i nytt fönster.

E- TJÄNST, ANMÄLAN OM KROSS- OCH SORTERINGSVERKSAMHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om kross- och sorteringsverksamhet Pdf, 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Information om krossverksamhet

Hur handläggs anmälan?

Om anmälan är ofullständig begär miljö- och bygglovsnämnden kompletteringar av den som lämnat in anmälan. Sedan skickas ett exemplar till Länsstyrelsen för kännedom. Beroende på verksamhetens art, omfattning och befarade effekter på miljö och hälsa görs ibland ett tillsynsbesök på plats. De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan. För arbetet tar miljö- och bygglovsnämnden ut en tillsynsavgift. Ett beslut på avgiften skickas till sökande.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.

Om du inte gör en anmälan

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan resultera i en miljösanktionsavgift.