Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du tänker starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet miljöbalken ska du senast sex veckor innan verksamheten påbörjas lämna in en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden.

Vem ska anmäla?

Anmälan ska lämnas in av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till miljö- och bygglovsnämnden.  

Vad ska anmälas?

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, krossar, tryckerier, växthus, skjutbanor eller anläggningar för tillverkning av färg, plastprodukter, återvinning och bearbetning av avfall.

Hur gör jag en anmälan?

Anmälan ska alltid göras skriftligt och lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som nämnden behöver för att kunna göra en bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Anmälan om kross- och sorteringsverksamhet

E- TJÄNST, ANMÄLAN OM KROSS- OCH SORTERINGSVERKSAMHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Information om krossverksamhet

Hur handläggs anmälan?

Om anmälan är ofullständig begär miljö- och bygglovsnämnden kompletteringar av den som lämnat in anmälan. Sedan skickas ett exemplar till Länsstyrelsen för kännedom. Beroende på verksamhetens art, omfattning och befarade effekter på miljö och hälsa görs ibland ett tillsynsbesök på plats. De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan.

När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan. För arbetet tar miljö- och bygglovsnämnden ut en tillsynsavgift. Ett beslut på avgiften skickas till sökande.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Besked om handläggning av tillstånd, dispenser och anmälan enligt miljöbalken inom två veckor

Garanti:

  • Du får direkt en bekräftelse på att din anmälan har registrerats om du anmält via e-tjänst, annars får du bekräftelse inom en vecka.
  • Inom två veckor får du veta vem som är handläggare och när vi bedömer att det kommer fattas beslut i ärendet. Detta gäller bara om inte beslut i ärendet kan fattas inom två veckor.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Om du inte gör en anmälan

Att anlägga eller driva en verksamhet utan att göra en anmälan kan resultera i en miljösanktionsavgift.