Hygienisk behandling

Från 1 juli 2021 måste verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg anmäla detta till kommunens miljö- och hälsoskydd för att få fortsätta verksamheten. Detta gäller nu också för att få ta hål i exempelvis öron med håltagningspistol, för barberare och akupunktur.

Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Från och med den 1 juli 2021 är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar där man använder skärande eller stickande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Exempel på anmälningspliktig hygienisk behandling är akupunktur, piercing, medicinsk fotvård, rakning och tatuering.

Bassängbad och solarier är sedan tidigare anmälningspliktiga.

Verksamheter som blir anmälningspliktiga från 1 juli 2021

De företagare som måste anmäla sin verksamhet för att få fortsätta att bedriva den efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar eftersom man exempelvis använder:

  • akupunkturnålar
  • håltagningspistol och piercingverktyg
  • rakkniv mot huden
  • skalpeller
  • andra liknande skärande eller stickande verktyg

Det innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta fler typer av stickande eller skärande verktyg som förut inte har bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de nu anses kunna innebära risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare gällde detta endast blodsmitta. Detta enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Har du redan en verksamhet

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskydd.

Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Det finns verksamheter som tidigare omfattades av kommunens tillsyn men efter den 1 juli 2021 hamnar under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn, exempelvis skönhetsbehandlingar med kirurgi eller injektioner.

Verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363) behöver anmäla sin verksamhet till IVO från och med 1 juli 2021.

Anmälan

E- tjänst, Anmälan om hälsoskyddsverksamhet/hygienisk behandling, extern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och bygglovsnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Du som har en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för sterilisering och rengöring av instrument, städning, kemikaliehantering, ventilationskontroll och rutiner vid upplysning till kund.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgänglig på plats för personal och vara ett levande dokument som man regelbundet uppdaterar och följer.

Egenkontrollprogrammet ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten vid tillsynsbesök. Egenkontrollprogrammet behöver inte bifogas i anmälan.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Information

Mer information om skärande och stickande verksamheter, bassängbad och solarium kan du läsa om på hemsidan.