Lyssna

Hygienlokaler

Innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet ska en anmälan skickas till miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan verksamheten ska startas. Miljö- och hälsoskydd lämnar råd och synpunkter, samt ställer krav på exempelvis på ventilation, smittskydd och hygienrutiner.

Verksamheter som omfattas av anmälan

De verksamheter som är anmälningspliktiga är hygieniska verksamheter som i sin behandling använder stickande eller skärande verktyg. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Bassängbad och solarier är också anmälningspliktiga.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Tatuerare
 • Piercare
 • Akupunktörer
 • Fotvårdare
 • Bassängbad
 • Solarier

Exempel på verksamheter som inte är anmälningspliktiga:

 • Frisörer
 • Massage
 • Nagelskulptering
 • Diatermi

Uppgifter i anmälan

Anmälan ska innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskydd ska kunna bedöma verksamhetens samt lokalens lämplighet med avseende på risken för människors hälsa och miljö.

 • Förbered en tydlig planritning innan anmälan.
 • Anläggningens utformning med fasta installationen, exempelvis handfat, förråd, omklädningsutrymmen, duschar, toaletter med mera.
 • Ritningen bör lämpligtvis göras i skala 1:50 eller 1:100
 • Ritning som visar placering av ventilationsdon med angivna luftflöden i samtliga rum
 • Toalettmöjligheter för kund

Kontakta oss

Kontakta oss om du är osäker på om din verksamhet är
anmälningspliktig eller inte.

Anmälan

E- tjänst Anmälan om hälsoskyddslokallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsblankett om hygienisk behandlingPDF

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om verksamheten startar innan anmälan gjorts, så kan miljö- och bygglovsnämnden besluta om att ta ut miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Du som har en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. Egenkontrollen kan exempelvis innehålla rutiner för sterilisering och rengöring av instrument, städning, kemikaliehantering, ventilationskontroll och rutiner vid upplysning till kund.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgänglig på plats för personal och vara ett levande dokument som man regelbundet uppdaterar och följer.

Egenkontrollprogrammet ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten vid tillsynsbesök. Egenkontrollprogrammet behöver inte bifogas i anmälan.

Lagstiftning

Skärande och stickande behandlingar samt bassängbad
Anmälan enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Solarium
Anmälan enligt § 10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarium.

Avgift

För behandling av anmälan tas en timavgift ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxa miljöbalken

Information

Mer information om skärande och stickande verksamheter, bassängbad och solarium kan du läsa om på hemsidan.