Cisterner - lagring av brandfarliga vätskor och spillolja

Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på. Bestämmelserna finns för att förebygga skador på miljön, eftersom cisterner kan orsaka läckage till mark och vatten.

Ändringar i reglerna

Från 1 januari 2022 gäller nya regler kring hanteringen av petroleumprodukter, andra brandfarliga vätskor och spillolja.

  • Reglerna gäller vid förvaring av brandfarliga vätskor med en flampunkt under 100 grader, till exempel diesel, bensin, eldningsolja samt spillolja i cisterner som rymmer mer än 1 m³
  • Inom vattenskyddsområde gäller reglerna redan vid cisterner på över 150 liter
  • Reglerna gäller även mobila och tillfälligt uppställda cisterner

Bestämmelser för lagring i cistern

Bestämmelserna berör såväl privatpersoner, t.ex. villaägare med oljeeldning, som företag, t.ex. verkstäder, bensinstationer och jordbruk med gårdscisterner. Länkar till bestämmelserna finns under Relaterad Information.

Bestämmelser finns dels i Naturvårdsverkets föreskrifter,

  • NFS 2021:10 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor

Installation - informera miljö- och hälsoskydd i god tid

Senast 4 veckor innan en cistern installeras eller åter sätts i drift ska du skriftligt informera miljö- och hälsoskydd om det.

Använd blanketten Information/ansökan om cistern Pdf, 461 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljösanktionsavgift om du inte informerar

Om du inte informerar miljö- och hälsoskydd i förväg om att du avser att installera cistern kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Skrotning av cistern

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag. Du ska informera miljö- och hälsoskydd om att cisternen tagits ur bruk.

Använd blanketten Skrotningsintyg Pdf, 297 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Besiktning

Det är du som äger en cistern som ansvarar för att kontrollerna genomförs. Kontroll av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Har du frågor om kontrollen kan du vända dig till Räddningstjänsten Göteborg.

Alla cisterner som innehåller petroleumprodukter, brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av ett ackrediterat företag. Det gäller oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark. Besiktningen ska göras med 6 eller 12 års intervall, beroende på vilken typ av cistern det är.

Besiktning vart sjätte år:

  • S-cisterner större än 1 m³ som saknar inre korrosionsskydd och utvändig målning

Besiktning vart tolfte år:

  • K-cisterner större än 1 m³
  • S-cisterner större än 1 m³ som har inre korrosionsskydd och utvändig målning

Skicka kopia på besiktningsprotokoll till
miljö- och hälsoskydd

Kopior på utförda kontroller ska skickas till miljö- och hälsoskydd via
e-post eller via vanlig post (se adress högst upp).

Läckage

Kontakta miljöförvaltningen om du misstänker att mark- eller vattenområde blivit förorenat. Är det ett akut läckage eller ett läckage inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112.

Hårdare regler inom vattenskyddsområde

För cisterner, behållare, rörledningar och slangledningar som finns i vattenskyddsområde gäller följande:

  • Reglerna om installation, besiktning, skrotning och läckage gäller även mindre cisterner eller behållare som rymmer från 250 liter.
  • Cisterner måste ha ett så kallat sekundärt skydd i form av en övertäckt invallning. Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart. Det ska vara utformat på ett sätt som gör att det går att kontrollera cisternen.
  • Även behållare, rörledningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. För rörledningar och slangledningar är dubbelmantling en form av sekundärt skydd.

Äldre cisterner inom vattenskyddsområde

Om du har cisterner och rörledningar som installerades innan 1 juli 2018 och inte tidigare haft krav på invallning, ska du ha installerat sekundärt skydd i form av en övertäckt invallning senast 1 januari 2022.

Andra tillstånd som kan behövas

Vid installation av cistern kan det också vara aktuellt med bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta bygglov och räddningstjänsten för mer information.

Bygglov Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Länk till annan webbplats.