Kontroller av cisterner

Om du har en cistern som ska kontrolleras måste kontrollen utföras av företag med särskild behörighet, så kallade ackrediterade kontrollorgan.

Välj en cistern som är certifierad annars måste anordningen genomgå konstruktions- och tillverkningskontroll.

Cisterner och rörledningar ska genomgå installationskontroll utförd av ackrediterat kontrollföretag.

Revisionskontroll ska göras när anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftsförhållanden eller installerats på plats. Flyttning inom gården av gårdscistern som inte är ansluten till ledningar räknas normalt inte som installation, och medför därför inte krav på revisionskontroll. Det är du som cisternägare som är skyldig att se till att revisionskontrollen utförs.

Återkommande kontroll ska ske vart tolvte år. Cisterner och rörledningar som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd ska kontrolleras vart sjätte år. Inom vattenskyddsområde ska den återkommande kontrollen göras vart tredje år om korrosionsskyddet är dåligt och inga extra skyddsåtgärder vidtagits.

Kontakta kommunens miljö- och hälsoskydd om du är osäker om vilket kontrollintervall som gäller för din cistern. Det är du som cisternägare som är skyldig att se till att den återkommande kontrollen utförs.

Kontrollrapport

Kopia på kontrollrapport från återkommande kontroll ska av cisternägaren skickas in till miljö- och hälsoskydd.

Kopia av rapport från återkommande kontroll behöver inte skickas till miljö- och hälsoskydd för cisterner och rörledningar som finns i villor inomhus utanför vattenskyddsområde, under förutsättning att alla sidor är inspekterbara och att ledningarna ligger fritt kontrollerbara d v s inte ingjutna i t ex golvet.

Hitta företag som kan göra kontrollen

Ackrediterade kontrollorgan, det vill säga företag godkända för att genomföra kontrollerna, kan man få uppgift om hos SWEDAC på tel. 033-17 77 00, eller deras webbplats swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka Ackreditering - vilka är ackrediterade - Sverige. Välj sedan under Ackrediteringsområde: Cisterner - öppna.

Du kan också söka på internet med sökorden oljesanering, tankrengöring med mera.

Skrotning

Har du permanent tagit cistern ur bruk ska ni fylla i skrotningsblanketten och skicka in till miljö- och hälsoskydd.

Skrotningsintyg Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd Länk till annan webbplats.