Sevesoanläggningar

Seveso är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns. Det kan innebära särskilda risker i händelse av brand eller annan olycka. Exempel på Sevesoverksamhet är företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

EU har antagit Seveso III-direktivet, som är infört i svensk lag. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Sevesoklassade företag i Härryda kommun

I Härryda kommun finns två anläggningar som är Seveso-klassade:

Sevesoföretag inom räddningstjänsten Storgöteborg

Anläggningar som klassas som Seveso-företag inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. RSG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.
Seveso Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)