Ungdomsrådet

Härrydas ungdomsråd är ett forum där ungas frågor och perspektiv är i fokus för lokalpolitiken.
– Vad tycker du är viktigt?

Ungdomsrådet består av 22 ungdomsledamöter mellan 13 och 20 år, och ett antal ledamöter från kommunfullmäktige. I rådet kan ungdomsledamöterna lyfta ungdomars frågor och tankar till politikerna. Politiker eller tjänstepersoner i kommunen kan också vända sig till ungdomsrepresentanterna i rådet för att få ett ungt perspektiv på olika aktuella frågor.

Du kan vara med och förändra

Som representant i ungdomsrådet kan du vara med och ta initiativ till och arbeta för förändringar i kommunen. Ungdomsrådets uppgift är att informera om och ge förslag till anpassningar och förbättringar som rör barn och ungas förhållanden i samhället. Det kan till exempel handla om sådant som tagits upp på skolans klassråd och elevråd men som berör en större grupp unga i kommunen.

Träffas fyra gånger om året

Rådet träffas fyra gånger per år. Ungdomsledamöterna träffas och förbereder sina frågor och förslag tillsammans, inför varje sammanträde. Beredningsgruppen (ordförande, vice ordförande samt sekreterare) träffas en vecka innan sammanträdet för att förbereda dagordning/kallelse.

Unga som expertpanel

Ungdomsrådet kan också tillfrågas om sin synpunkt i olika aktuella ärenden i kommunen. Ungdomsrådets representanter har då möjlighet att vara med i en process där de uttrycker sina åsikter om vad unga behöver och hur olika verksamhetsområden som kommunen ansvarar för kan bli ännu bättre för unga.

Hör av dig!

Om du vill framföra dina tankar till rådet eller veta mer om rådets arbete eller vara med själv? Kontakta ungdomsrådet på:
ungdomsradet@harryda.se

Eller hör av dig till:

Julius Ekelin, ordförande för ungdomsrådet
E-post: JE15001@harryda.se

Du kan även kontakta:
Maija Grotteborn, rådets sekreterare och samordnare
maija.grotteborn@harryda.se
031-724 68 25

Frågor och svar om ungdomsrådet

Vad innebär uppdraget som ungdomsledamot i rådet?

Som representant i ungdomsrådet åtar du dig att:

  • Delta vid kick-off och lära sig mer om vad uppdraget innebär.
  • Delta på sammanträden i ungdomsrådet två gånger/termin.
  • Delta vid förberedande möten och fördjupa dig i aktuella demokrati- och samhällsfrågor i Härryda kommun.
  • Informera och förankra ungdomsrådets frågor i skolans elevråd, vara en länk mellan elevråd och ungdomsråd.
  • Vara förebilder och stötta skolkamrater som har en fråga de vill påverka, sprida vidare kunskap om olika sätt att påverka och göra sin röst hörd i kommunen.

Hur går jag med i ungdomsrådet?

Du som går i högstadiet: Varje terminsstart under hösten är du välkommen med din ansökan om att gå med i ungdomsrådet, om du går i årskurs 8 eller årskurs 9 på en av grundskolorna i Härryda kommun. Du anmäler intresse till din mentor som i sin tur förmedlar ditt intresse att representera din skola vidare. I det fall att många ungdomar ansöker från en och samma skola kan lottning användas som urvalsprincip. Det får finnas två representanter per grundskola i ungdomsrådet.

Du som går i gymnasiet: Går du på Hulebäcksgymnasiet har du möjlighet att bli utsedd till skolans representant i ungdomsrådet vid höstens första Huleråd. Hulebäcksgymnasiet följer en struktur för elevdemokrati som innebär att representanter från de olika klasserna på ett program samlas i programråd för att diskutera frågor som rör programmet, från varje programråd väljs det sedan representanter som är med i Hulerådet. Hulerådet är ett diskussionsforum där eleverna träffar hela skolledningen några gånger per termin för att diskutera skolövergripande frågor.

Just nu finns det fortfarande några lediga platser i ungdomsrådet så mejla ungdomsrådet om du är intresserad av att vara med: ungdomsradet@harryda.se

Vilka politiker är med i ungdomsrådet?

Hur behandlas mina personuppgifter som ungdomsledamot?

Som representant i ungdomsrådet representerar du din skola och dig själv. Nu har du kommit med behövs en underskrift på att ditt namn och din bild kan synas i sammanhang där ungdomsrådet visar upp arbetet, exempelvis på webbplatsen harryda.se. Som representant i rådet är du ibland med och informerar om rådets arbete för andra unga i kommunen. Du deltar också i protokollförda möten där protokollet med ditt namn i närvarolistan i efterhand publiceras på kommunens hemsida och blir offentligt.

Jag har en idé om hur kommunen kan förbättras för barn och unga! Hur kan jag lämna den till ungdomsrådet?

Kanske har du en representant för ungdomsrådet som går på din skola - då kan du prata direkt med hen. Hör med din mentor om du inte vet.

Du kan också skicka in dina förslag eller idéer genom att mejla till ungdomsradet@harryda.se