Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen har hand om samtliga verksamheter som kommunfullmäktige beslutat att inte lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, samt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Sammanträden 2022

Kommunstyrelsens utskott

Bereder budget och övriga ekonomiskt relaterade ärenden till kommunstyrelsen samt utgör forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidigt skede mellan kommunstyrelsen och förvaltningen.

Under kommunstyrelsen sorterar även:

Äldre protokoll och handlingar 2018-2021

Här hittar du protokoll och handlingar från kommunstyrelsens sammanträden 2018, 2019, 2020, 2021

Vill du ta del av handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden före 2018? Kontakta kommunsekreteraren, matilda.johansson@harryda.se