Kommunens anslagstavla

Det här är Härryda kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras bland annat:

  • tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • justerade protokoll
  • tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas

Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivande är ett offentligt meddelande till allmänheten, exempelvis om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med tillkännagivanden är att nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll som justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringsmän. Detta för att säkerställa att protokollet är riktigt formulerat. Efter justering tillkännages det justerade protokollet genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokollen publiceras i den utsträckning kommunen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.

Överklaga beslut

Tillkännagivande av ett justerat protokoll är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Möjligheten att överklaga finns i 21 dagar från den dag protokollet tillkännagavs.
Överklaga beslut