HälsoGReppet

HälsoGReppet är ett samverkansprojekt där kommunerna som ingår i Göteborgsregionen (GR), Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen deltar. Det övergripande målet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

Projektet består av fyra delmål med insatser på både lokal och regional nivå:

  • Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell.
  • Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen.
  • Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa.
    Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet.
  • Psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser.

Under flera års tid har Göteborgsregionens kommuner arbetat med att sammanställa Nyckeltal Personalhälsa, en rapport med statistik från kommunerna vilka bland annat synliggör ohälsan för kommunernas personal utifrån olika variabler. Nätverket för personalcheferna inom Göteborgsregionen har utifrån denna rapport och andra indikatorer sett behov av en fördjupad analys av rapporten samt åtgärder för att motverka stigande siffror inom långtidssjukskrivningar. Ofta med anledning av psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser.

Projektets målgrupp

Under genomförandet av HälsoGReppet beräknas ca 1200 deltagare att nås av insatserna och dessa finns inom yrkesgrupper som arbetar med stressrelaterade yrken inom främst kvinnodominerade verksamheter som vård och omsorg eller utbildningssektorn. Målgruppen är såväl chefer som medarbetare. De deltagande kommunernas fokus på olika yrkesgrupper avgörs utifrån varje kommuns specifika utmaningar och fokusområden. Utöver insatser direkt mot målgruppen kommer även satsning på framtida samverkansformer för rehabiliteringsprocesser att stå i fokus.

HälsoGReppet pågår mellan 2017 och 2020. Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat projektet ungefär 13 miljoner kronor.

Kontakt

Anita Toth, Göteborgsregionens kommunalförbund
031-335 50 83
anita.toth@grkom.se