Hållbar utveckling

Barn och senior man tittar på ett ombunksblad med förstoringsglas.

Härryda kommun ska bidra till en hållbar utveckling i regionen, genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. Det är en utgångspunkt i kommunens styrning och vägledande i planerings- och utvecklingsarbetet.

En hållbar utveckling innebär att vi som lever idag, gör det på ett sätt som samtidigt säkerställer kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner:

  • Miljömässigt – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden
  • Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv
  • Ekonomiskt – god resurshantering

Så arbetar Härryda kommun med Agenda 2030

Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala. Alla kan göra skillnad, såväl den enskilda individen som föreningar, företag och offentliga organisationer. Härryda kommun agerar där vi har rådighet och där våra insatser gör störst skillnad. Utifrån detta har kommunen fyra särskilda insatsområden i fokus:

Hållbarhetsstrategiskt program

Under 2021 tar kommunen fram en plan – ett hållbarhetsstrategiskt program – som ska vara en riktning för hållbarhetsarbetet på lång sikt. Programmet ska vara tillräckligt konkret för att göra skillnad här och nu, och tillräckligt visionärt för att inspirera även på sikt. Det ska vara styrande för förvaltning och alla kommunala bolag, för en långsiktig styrning och ett helhetsgrepp utifrån Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För att kunna åstadkomma det, behöver många olika delar av samhället vara med. Företagare, föreningar, ungdomar, äldre och olika intresseorganisationer har alla medverkat i dialoger om vad som krävs för ett gott samhälle – nu och i framtiden.

Ambitionen är att kommunens hållbarhetsstrategiska program ska finnas på plats i början av 2022. Med sin långsiktighet ska det komplettera kommunens befintliga styrning mot de globala målen i Agenda 2030.

Steg på väg mot hållbarhet

Arbetet med att bidra till en hållbar utveckling sker både i det dagliga arbetet och i långsiktig planering och utveckling. I kommunens årsredovisningar kan du ta del av exempel på insatser och åtgärder som gjorts med sikte på målen i Agenda 2030.

Årsredovisning

Miljöredovisning

Folkhälsa och levnadsförhållanden: Välfärdsbokslut

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Ett bra sätt att börja är att bryta ner "att-göra-listan" i olika avsnitt. På webbplatsen Globala målen finner du massor av bra tips på hur du kan bidra till att vi tillsammans uppnår de globala målen för hållbar utveckling.

Globala målen Länk till annan webbplats.

Tillsammans för Agenda 2030

Vill du utveckla ditt företag i en mer hållbar riktning? Anmäl företaget till projektet Tillsammans för Agenda 2030, ett samarbete mellan näringsliv och elever i årskurs 8.

Mer om projektet Tillsammans för Agenda 2030

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN) handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller 17 mål – de globala målen för hållbar utveckling – som alla medlemsländer i FN åtagit sig att arbeta med.