Lyssna

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden i mars, maj och november inleds med en frågestund för allmänheten. Då kan invånarna diskutera och ställa frågor direkt till politikerna.

Tänk på att frågorna ska vara av allmän karaktär och handla om sådant som fullmäktige normalt behandlar. De ska formuleras så att de kan besvaras direkt på mötet. Frågor som handlar om enskild persons situation får inte ställas.