Nedsjöarna

Härryda kommun planerar att bygga ett nytt vattenverk i Hindås. Nedsjöarna blir vattenskyddsområde och omfattas av skyddsföreskrifter.

Tidplan

År

Händelse

2013

Samråd med sakägare och organisationer för vattenuttag

2014-2015

Miljö- och konsekvensbeskrivning tas fram och bifogas ansökan om vattendom hos mark- och miljödomstolen

2015-2016

Mark- och miljödomstolen skickar ärendet på remiss

2016-2017

Mark- och miljödomstolen beviljar vattendom

2018

Upphandling av entreprenör för byggnation av vattenverket

2019

Skyddsföreskrifter och skyddsområde godkänns av kommunfullmäktige

2020

Länsstyrelsen antar vattenskyddsföreskrifter och vattenskyddsområde eftersom flera kommuner omfattas. Samråd med sakägare.

2023

Vattenverket planeras tas i drift


Vattendom

Ansökan om vattendom

Härryda kommun lämnade in ansökan om vattendom inklusive miljökonsekvensbeskrivning hos mark- och miljödomstolen i oktober 2015.
Ansökan om vattendom 2015-10-14
Pdf, 14.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Pdf, 35.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Pdf, 8.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 Pdf, 21.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 8 Pdf, 88 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 9 Pdf, 861.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens synpunkter på vattendomsansökan besvarades av Härryda kommun med ett yttrande i april 2016.
Härryda kommuns yttrande 2016-04-22 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 Pdf, 868.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 Pdf, 369.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 Pdf, 928.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Konsekvensbedömning

Vid samrådet har det kommit synpunkter på en alternativ intagsplats i Östra Nedsjön. Nu har det genomförts en konsekvensanalys av alternativa intagsplatser från Östra och Västra Nedsjöarna för dricksvattenförsörjning.

Slutsatserna är:

 • Ökad kostnad för kommunen i form av anläggnings- och projekteringskostnad.
 • Troligen lägre restriktioner för Hindås samt större delen av Västra Nedsjön
  och dess avrinningsområde i och med en utbredning av ett vattenskyddsområde
  endast i anslutning till Östra Nedsjön.
 • Nedsjöarna utgör en kommunal och regional skyddsvärd vattenresurs som
  ska skyddas.

Konsekvensbedömning alternativa intagsplatser 2014-01-28 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse

Samrådet är nu sammanställt och inlämnat till länsstyrelsen för beslut om betydande eller ej betydande miljöpåverkan inför arbetet med MKB och tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.
Samrådsredogörelse Nedsjöarna 2013-11-01 Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Erhållen vattendom 2017-01-19

Härryda kommun har ansökt om tillstånd till utökat uttag och bortledning av ytvatten från Västra Nedsjön för vattenförsörjning i Härryda kommun.
Domen ger Härryda kommun tillstånd att:

 • Utföra pumpstation samt sjö- och markförlagda intagsledningar med tillhörande intagsanordning och erforderlig förankring på botten av sjön Västra Nedsjön samt att för framtiden bibehålla och förnya dessa anläggningar för bortledande av råvatten från sjön.
 • Från sjön Västra Nedsjön, via intagsledning, bortleda en vattenmängd av högst 2,4 miljoner m3/år, dock maximalt 8 640 m3 per dygn för allmän vattenförsörjning
 • Utföra erforderliga anläggningsarbeten i berörda områden.

För att läsa hela domen, se dokument nedan.
Beslut vattendom Nedsjön Pdf, 544.4 kB.

Befintligt vattenskyddsområde Västra Nedsjön

Västra Nedsjön är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter redan idag och Härryda har vattendom för uttag. Området kommer nu att utökas och föreskrifterna uppdateras till nuvarande regelverk.
Hindås, västra Nedsjön

Förslag på vattenskyddsområde och föreskrifter

Härryda kommun föreslår ett utökat vattenskyddsområde och nya moderna föreskrifter. Samråd ordnas av länsstyrelsen.
Förslag på föreskrifter för Nedsjöarna är reviderad 2017-04-22

Förslag vattenskyddsföreskrifter Nedsjöarna 170422 Pdf, 292.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Förslag vattenskyddsområde Nedsjöarna 130213 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Härryda kommun har för avsikt att utöka och säkra sin framtida dricksvattenproduktion. Kommunens huvudvattentäkt utgörs idag av ytvattentäkten Finnsjön som försörjer idag samhällena Mölnlycke, Landvetter och Härryda med vatten. I den kommunala vattenförsörjningen ingår även två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer samhällena Rävlanda och Hindås samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle. Det finns idag ingen heltäckande lösning för reservvattenförsörjning i händelse av att den ordinarie vattenförsörjningen slås ut. För Finnsjöns distributionsområde finns reservvatten från Partille och Mölndal som temporärt täcker cirka 50 % av behovet, men för vattentäkterna Rävlanda och Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning.

Vattenförsörjningsplan

Utsikt vid västra Nedsjön. Foto Marie Ullnert

Utsikt vid västra Nedsjön. Foto Marie Ullnert.