Nedtagning av träd på kommunal mark

Alla våra träd har positiva värden och ger karaktär åt den omgivande miljön. Träden är viktiga både för växt- och djurlivet. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor och har ett stort rekreativt värde. Kommunen är därför generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten.

Kommunen får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av enstaka träd på kommunens mark.

Kriterier för nedtagning av träd

 • Trädet utgör risk/fara för allmänhet eller fastighetsägare.
 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.
 • Står trädet på område med trädfällningsförbud ska ansökan om marklov lämnas in och godkännas av bygglovsenheten.
  Ansökan om marklov Öppnas i nytt fönster.
 • Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler. En anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras om du avser att avverka eller genomföra en kraftigare planerad beskärning av ett skyddsvärt träd eller träd där art som omfattas av Artskyddsförordningen kan tänkas ha sin livsmiljö såsom t.ex. fladdermöss, fåglar, lavar och mossor. Anmälan om samråd gäller om åtgärden inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, eller att marken omfattas av Natura 2000 område.
  Skyddsvärda träd
  Information och blankett för anmälan om samråd Länk till annan webbplats.

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark.

För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver kommunen få en ifylld felanmälan. Den ska beskriva placeringen av trädet som ni vill få nedtaget och anledningen till det.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som egenmäktigt förfarande.

Akut risk

Om du misstänker att det i dagsläget finns risk för att trädet kan falla ned och skada någon eller något, fyll i en felanmälan via länken nederst på denna sida eller ring direkt till kommunens växel på telefon 031-724 61 00.