Biltvätt

När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet vanligtvis ut i en dagvattenbrunn som inte är ansluten till någon reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet. Föroreningar går då direkt ut i något vattendrag, kanske din egen badsjö.
Inom vattenskyddsområden är det förbjudet att tvätta bil på hårdgjord yta.

Förbud mot biltvätt inom vattenskyddsområden

Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområde för vattentäkterna Finnsjön, Hällingsjö, Rådasjön och Delsjöarna. Motorfordon bör i första hand tvättas i därför avsedda tvättanläggningar med godkänd reningsanläggning. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön har fastställts av kommunfullmäktige.
Vattenskyddsområden

Skadliga ämnen

Avloppsvatten från en biltvätt innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga metaller som till exempel bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i bilvårdsprodukterna. Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel som är giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i sjöar och vattendrag. Miljöanpassade bilvårsprodukter är inte heller så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Vad säger lagen?

I Miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som bland annat säger att alla som vidtar en åtgärd (t ex tvättar bilen) ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Detta betyder att den som använder avfettningsmedel eller bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten. Att tvätta bilen på gatan är med tanke på risken att vattnet går orenat ut i våra sjöar och vattendrag ett felaktigt sätt att hantera kemiska produkter.

Hur ska jag göra istället för att tvätta på gatan?

Tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall. I dessa anläggningar passerar vattnet en oljeavskiljare och reningsanläggning innan det släpps ut. Om du vill spola av lera, grus och damm från bilen, ska det göras på en gräsmatta eller grusplan, utan tvättkemikalier och långt ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Föroreningarna kan då delvis fångas upp istället för att rinna rakt ut.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information