Djurhållning

Om du har tänkt att skaffa nötkreatur, häst, get, får svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område, krävs det tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden. Djurhållning kan orsaka störning och olägenheter för omgivningen.

Tillstånd

Det krävs tillstånd enligt lokala föreskrifter för att hålla

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. orm, inom område med detaljplan.

Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön Pdf, 9.1 MB.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR DJURHÅLLNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Störning

Miljö- och hälsoskydd kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.
Vad säger lagen

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Djurskydd

Djurskyddsfrågor och kontroll av djurskyddslagen är länsstyrelsen ansvarig för. Har du frågor eller vill anmäla en dålig djurhållning, kontakta länsstyrelsen 010-224 50 50.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.