Bygglov och anmälan

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. På följande sidor finns information om bland annat bygglov, mark- och rivningslov och anmälan. Vanliga frågor om hur du förbereder en ansökan om bygglov hittar du på denna webbsida.

Behöver jag ett bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Syftet med bygglovet är att säkerställa att projektet följer de regler som finns för byggande och markanvänding.

Innan du söker bygglov behöver du ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen du vill bygga på. Du behöver ta reda på är om ditt hus ligger inom eller utom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Det är olika regler för när bygglov krävs beroende på vart ditt hus ligger. Använd kartlänken nedan och använd sökfunktionen för att hitta din fastighet. Röd områdesmarkering innebär att det ligger inom detaljplanerat område. Gult markerar samanhållen bebyggelse. Vitt är utanför både detaljplan och samman hållen bebyggelse.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om bygglovsprocessen.

Så kan ditt bygglov påverkas av Götalandsbanan


Behöver jag göra en anmälan?

Vissa åtgärder och ändringar kräver inte bygglov utan endast en anmälan till kommunen. Anmälningar hanteras skyndsamt. När det gäller attefallsåtgärd ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att anmälan är komplett.

Bygglovsenheten ska inom fyra veckor från det att anmälan om attefallsåtgärd är komplett meddela sitt beslut.

Innan du gör en anmälan behöver du att ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen du vill bygga på. Du behöver ta reda på är om ditt hus ligger inom eller utom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse. Det är olika regler för när bygglov krävs beroende på vart ditt hus ligger. Använd kartlänken nedan och använd sökfunktionen för att hitta din fastighet. Röd områdesmarkering innebär att det ligger inom detaljplanerat område, gult markerar samanhållen bebyggelse och vitt är utanför både detaljplan och samman hållen bebyggelse.
Här kan du se vad som gäller för din fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

I menyn finns de olika åtgärderna, där ser du om det behövs anmälan eller bygglov.

Hur söker jag bygglov eller gör en anmälan?

Läs först igenom informationen på den sida för den åtgärd du vill genomföra, välj i åtgärd i listan nedan. Där får du veta om de gäller bygglov eller endast anmälan samt vilka handlingar som behövs för att handlägga ärendet. Se till att ni har alla handlingar innan ni skickar in ansökan, ärendet handläggs inte förrän det är komplett.

Sök bygglov eller gör din anmälan via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats. Via e-tjänsten kan du följa ditt ärende och få information om kompletteringar och beslut.

Ansökan går även bra att skicka med e-post till bygglov@harryda.se eller med post till:
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke
En ansökan med post tar längre tid att hantera för bygglovsenheten.

Ansökningshandlingar och blanketter hittar du här Öppnas i nytt fönster.

Alla ritningar ska vara märkta med fastighetsbeteckning, vara fackmannamässigt utförda och ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100 i storlek A4 eller A3.

Vad kostar det?

Avgifterna grundas på självkostnadsprincipen och beräknas efter taxa som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tagit fram och som kommunfullmäktige har fastställt. 

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Avgiften täcker kommunens kostnader för prövning, samråd samt utfärdande av startbesked och slutbesked samt arkivering. Även om du tar tillbaka din ansökan kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Även om du får ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som gjorts.

Här finns exempel på vad ett bygglov eller anmälan kan kosta. Öppnas i nytt fönster.