Sveriges bästa skola ska finnas i Härryda kommun

Den politiska ambitionen är att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Målbilden gäller från förskolan upp till gymnasiet. Arbetet med att utveckla grundskolan har nu påbörjats.

Pedagog hjälper två elever i ett klassrum

Enligt den skolpolitiska inriktningen ska Härryda kommun skapa Sveriges bästa skola. Målet är att ge bättre förutsättningar för elever och lärare. Kunskapsresultaten ska öka och alla elever ska få möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential.

Vad är Sveriges bästa skola?

Arbetet med att skapa Sveriges bästa skola påbörjades under 2020.
En arbetsgrupp med personer från förvaltningen och politiker definierade vad som utmärker Sveriges bästa skola. Välfärdsnämnden fastställde inriktningen och de kriterier som nämnden beslutade kännetecknar Sveriges bästa skola är:

  • Att utbildningen genomsyras av demokratiska värden och att alla elever lämnar skolan med en god självkänsla och en framtidstro.
  • Att alla elever i grundskolan och i grundsärskolan går ut med minst godkända betyg.
  • Att vi erbjuder en undervisning som säkerställer att ingen elev begränsas i sina framtida val.

– Utbildning för barn och unga är en av de viktigaste faktorerna för att de ska få ett bra liv. Härryda kommun ska ge elever det de behöver för att kunna lyckas och i den takt som eleven själv har behov av. Barn och unga behöver, andrum, livsrum och svängrum i skolan. Därför är satsningen på Sveriges bästa skola viktig, säger Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande i Välfärdsnämnden.

Så skapar vi tillsammans Sveriges bästa skola

För att nå målbilden Sveriges bästa skola har sex prioriterade fokusområden valts ut, vi kallar dem för våra byggstenar. Arbetet med dem är nu igång och satsningen är långsiktigt process över flera år. I Härryda kommun finns redan idag en väl fungerande skolverksamhet med höga skolresultat. Det ger ett bra utgångsläge för att ta nästa steg i utvecklingen.

– Att hela tiden arbeta för att vi ska utvecklas och ta steg framåt för en högre kvalitet är för mig som skolchef viktigast för att skapa Sveriges bästa skola. Vi är redan bra, men genom mod och nytänkande har vi tillsammans potential att bli ännu bättre säger Päivi Malmsten, sektorschef.

Prioriterade fokusområden - våra byggstenar

Kontakt

Päivi Malmsten
Sektorschef
Utbildning, kultur och fritid
paivi.malmsten@harryda.se
utbildning@harryda.se
Synpunkter och klagomål
Om du har synpunkter som gäller grundskolan vänder du dig till: Synpunkter/klagomål