Krokens förskola

Krokens förskola ligger i Mölnlycke med närhet till naturen. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen har vi valt att organisera förskolan i sex åldershomogena hemvister. Förskolan består av två hemvister för de yngsta barnen 1-2 år, två hemvister för barn i åldern 2-4 samt två hemvister för de äldsta barnen 4-5 år.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Krokens förskola står vi för ett flexibelt arbetssätt utifrån barnens intresse i ett hållbart lärande. Vi strävar efter att barnen ska ha möjlighet att påverka och uppleva att de har inflytande över sin dag. Hemvisterna ska bygga sin verksamhet kring det som är centralt för barnen, vad de visar intresse för och vill utforska. Detta innebär att pedagogerna måste vara lyhörda, nyfikna och närvarande för att fånga upp barnens tankar och teorier. Vår övertygelse är att alla barn kan och det är vår roll som pedagoger att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ. Varje barn är unikt och därför bemöter vi alla barn olika. Pedagogernas viktigaste roll i verksamheten är att i samspel inspirera, utmana och bekräfta barnet.

Vi använder oss av metoden Aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavarna är närvarande i verksamheten under hela inskolningstiden (ca tre dagar). Vi anser att detta ger oss de bästa möjligheterna att skapa djupa relationer till barn och vårdnadshavare. Vårdnadshavarna får också möjligheten att skapa relationer både till barn/personal/övriga föräldrar och metoden skapar trygghet hos barnen eftersom vårdnadshavarna är en självklar del i miljön. När vårdnadshavarna är närvarande under hela dagar tillsammans med sina barn får de en djupare förståelse och insyn i förskolans verksamhet och de har möjlighet att fråga om verksamheten på ett naturligt sätt. De yngsta barnen vilar/sover utomhus i sina egna vagnar.

Inne och utemiljö

Förskolan består av två flanker med tre hemvister på varje samt ett gemensamt torg och en stor gård som binder samman verksamheten.

Den fysiska miljön ska anpassas till barnens intresse och behov. Miljön innefattar all yta såväl inomhus som utomhus samt vår närmiljö. Miljön är uppbyggd i stationer där barnen erbjuds varierande material, vilket övervägande ska bestå av öppet material. Med öppet material menar vi till exempel återvinningsmaterial, naturmaterial och material med olika användningsområden. Vårt syfte med materialvalet är att det gynnar barnens fantasi, kreativitet, kommunikation, samspel och problemlösningsförmåga. Stationerna är mötesplatser, vilka skapar förutsättningar för det kollektiva lärandet, där barn och pedagoger tillsammans kan utforska olika material. Den fysiska miljön är anpassad till barnens intresse och behov. Barnen ska möta en tillåtande miljö med stimulerande material som är tillgängligt för alla vilket skapar de bästa förutsättningarna för barnen att tillsammans utforska sin omvärld. 

Kontakt

Katarina Hult
Rektor
031-724 68 70
katarina.hult@harryda.se

Krokens förskola
Krokens väg 2
435 42 Mölnlycke