Krokens förskola

Krokens förskola ligger i Mölnlycke med närhet till naturen. Förskolan har sex avdelningar.

Förskolan består av två flanker med tre hemvister på varje samt ett gemensamt torg och en stor gård som binder samman verksamheten.

Arbetssätt

På Krokens förskola står vi för ett flexibelt arbetssätt utifrån barnens intresse i ett hållbart lärande. Vi strävar efter att barnen ska ha möjlighet att påverka och uppleva att de har inflytande över sin dag. Hemvisterna ska bygga sin verksamhet kring det som är centralt för barnen, vad de visar intresse för och vill utforska. Vår övertygelse är att alla barn kan och det är vår roll som pedagoger att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ. Varje barn är unikt och därför bemöter vi alla barn olika

Inskolning

Vi använder oss av metoden Aktiv inskolning vilket innebär att vårdnadshavarna är närvarande i verksamheten under hela inskolningstiden (ca tre dagar). När vårdnadshavarna är närvarande under hela dagar tillsammans med sina barn får de en djupare förståelse och insyn i förskolans verksamhet och de har möjlighet att fråga om verksamheten på ett naturligt sätt. De yngsta barnen vilar/sover utomhus i sina egna vagnar.

Inne- och utemiljö

Den fysiska miljön ska anpassas till barnens intresse och behov. Miljön innefattar all yta såväl inomhus som utomhus samt vår närmiljö. Miljön är uppbyggd i stationer där barnen erbjuds varierande material, vilket övervägande ska bestå av öppet material. Med öppet material menar vi till exempel återvinningsmaterial, naturmaterial och material med olika användningsområden. Vårt syfte med materialvalet är att det gynnar barnens fantasi, kreativitet, kommunikation, samspel och problemlösningsförmåga. Den fysiska miljön är anpassad till barnens intresse och behov. Barnen ska möta en tillåtande miljö med stimulerande material som är tillgängligt för alla vilket skapar de bästa förutsättningarna för barnen att tillsammans utforska sin omvärld.

Kontakt

Katarina Hult
Rektor
031-724 68 70
katarina.hult@harryda.se

Krokens förskola
Krokens väg 2
435 42 Mölnlycke