Högåsens förskola

Högåsen

Varmt välkommen till Högåsens förskola! Vår förskola har tre grupper med barn mellan 1-5 år och är belägen i ett villaområde i närheten av Landehof på höjden i Landvetter. Förskolan ligger i omedelbar närhet till naturen, med grindar som leder ut mot härliga skogar och spännande områden att utforska.

Arbetssätt, pedagogik och inskolning

Vi strävar efter att utbilda världsmedborgare med en positiv framtidstro, där barnen ges möjlighet att utveckla stadiga rötter och mod och vilja att pröva sina vingar i det livslånga lärandet. Vi arbetar utifrån relationell pedagogik, där kvaliteten i vår utbildning finns i mötet mellan människor. Det är i mötet med varandra vi kan bygga tillitsfulla relationer, som i sin tur är en arena för ett lustfyllt lärande genom hela livet.

Vår utbildningsidé för förskolan är en gemensam grund som utgår ifrån GODA MÖTEN. Vi arbetar för att vår utbildning ska präglas av ett förhållningssätt där vi visar respekt och tillit för varandra och andra. Vi arbetar för att olikheter ska tas tillvara för att berika vår utbildning. Stor vikt läggs vid att barnen utvecklar en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Det ger grund för att utveckla förmågan att även förstå andra människor.

I arbetet med barnen utgår pedagogerna från barnens intressen och behov och skapar tillsammans med dem projekt och teman där läroplanens målområden på ett naturligt sätt vävs samman.

Vid introduktion på förskolan är anknytningen i relationsskapandet i fokus. Vi skapar forum för att lära känna varandra, våra miljöer, rutiner och strukturer på förskolan. Vi avsätter under introduktionsperioden två veckor där du som vårdnadshavare finns nära och tillgänglig för ditt barn, och utifrån ert och barnens behov lägger vi upp en struktur för introduktionsperioden.

Inne och utemiljö

Vi har en härlig och inspirerande gård på förskolan där vi kan utmanas, upptäcka, leka och lära med flera sinnen. Vår förskola har väl tilltagna lokaler med goda möjligheter att tillsammans med barnen forma och erbjuda stimulerande och utmanande lek- och lärmiljöer utifrån förskolans uppdrags samt barnens intressen och behov. För de barn som sover en stund på dagen har vi vila inomhus på madrasser i respektive grupp.

Förskolans gård är kuperad med träd och buskar och är i sig en stimulerande utmaning för barnen. Närheten till skog- och naturvistelse ger oss fantastiska möjligheter till fler lärande rum.

Kontakt

Charlotte Scott
Rektor
031-724 68 60
charlotte.scott@harryda.se
Högåsens förskola
Högåsvägen 45
438 34 Landvetter