Djupedals förskola

Djupedals förskola ligger i Mölnlycke, nära naturen med en egen liten skog inom förskolans område. Vi har en systerförskola som heter Barrskogens förskola och gemensamt bildar vi Barrdalens enhet.

Vi är en förskola i ständig utveckling som bland annat inspireras av Reggio Emilia filosofin. Reggio Emilias grundläggande tanke är att alla barn föds kompetenta. Filosofin utgår från barnet, dess tankar och värld. Många kallar Reggio Emilias filosofi för ”lyssnandets pedagogik”, det betyder att pedagogerna lyssnar till barnens frågor, hypoteser, föreställningar och lösningar. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Vår verksamhet bygger på ett utforskande arbetssätt där barnens intressen blir utgångspunkten i barns lek och den planerade och spontana undervisningen. Hos oss verkar pedagoger och barn tillsammans för att utveckla demokratiska världsmedborgare i ett projekterande arbetssätt där barnen utvecklar entreprenöriella förmågor och kompetenser i både individuella, kollektiva och meningsfulla sammanhang. Vi lägger stor vikt på våra lärmiljöer och materialets betydelse i vår strävan mot en genuin reflektionskultur där ingenting är omöjligt.

Genom den dagliga kontakten med förskolan får vårdnadshavarna följa barnens lärande och utveckling i förskolan. Vårdnadshavarna är även kopplade till Unikum där de får möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten genom att ta del av lärlogg och pedagogisk dokumentation.

Rötter och vingar, vår helhetsidé

Vi arbetar utifrån vår helhetsidé ”rötter och vingar” som vägleder oss i vårt uppdrag. Rötterna står för demokratiska värden, kompetens, trygghet och självkänsla. Vingarna står för nyfikenhet, kreativitet och mod att lära sig nytt. Här får alla barn möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Våra lärmiljöer inne och ute är uppbyggda i stationer som utvecklar kreativitet och inspirerar till nyfikenhet. Utbildningen och undervisningen präglas ständigt av samarbete, förundran, delaktighet och inflytande för alla våra barn. Barnen ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt och med många uttrycksmedel. ”Ett barn har 100 språk”.

Introduktion i förskolan:

Under introduktionsperioden (inskolningen) ska barnet bli en del av förskolans sociala sammanhang och bli en del i gruppen. Pedagogernas uppgift är att varsamt skapa anknytning till barnet och att lika varsamt skapa en förtroendefull relation till barnet och till vårdnadshavare. Tidsperioden anpassas alltid efter barnets behov och i samråd med barnets pedagoger (ca 2 veckor för 1-3 åringar och ca 1 vecka för 3-6 åringar). I ett nära samarbete vägleder pedagogerna barn och vårdnadshavare under introduktionsperioden där relationer till nya kompisar, pedagoger, miljö och material skapas. Er roll som vårdnadshavare är viktig för oss i förskolan. Det är ni som känner ert barn bäst och tillsammans ska vi på förskolan samarbeta för att göra barnets tid på förskolan så meningsfull och positivt som möjligt. Detta ger barnet möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Andrea Skoglund
Rektor
031-724 62 20
andrea.skoglund@harryda.se

Djupedals förskola
Rullstensvägen 3
435 41 Mölnlycke