Björkängens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Enhetens prioriterade mål

Varje år analyserar och utvärderar vi förskolans arbete och måluppfyllelse. Vi utgår bland annat från pedagogernas och barnens dokumentation samt resultat från andra relevanta undersökningar och observationer. Utifrån utvärderingen och analysen av verksamhetens arbete och resultat valdes följande prioriterade utvecklingsområde inför läsåret 2015/2016.

  1. Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer (Lpfö 98)

Tillsammans med detta målarbete arbetar förskolan också med Grön flagg och har under det här läsåret haft Vår närmiljö som temaområde. Utifrån en kartläggning av barnens intressen och frågor kring vår närmiljö valdes under höstterminen tre områden som fokusområden.

  1. Vår föränderliga natur och miljö. Vårt mål har varit och är att utveckla barnens förståelse för årstidernas växlingar och dess effekt på naturliv och djurliv runt omkring oss. Vi vill också utveckla barnens förståelse för vatten samt undersöka och upptäcka vår närmiljö med fokus på djurlivet. Utgångspunkten för oss i detta arbete har varit barnens intressen och nyfikenhetsfrågor som pedagogerna sedan lagt sitt utmanande lärandefokus på. I reflekterande samlingar med barnen har arbetet följts upp samt dokumenterats kontinuerligt för att kunna planeras vidare.
  2. Lokalkännedom ‐ var i världen finns jag? Vi vill utveckla barnens förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt, vilka olika delar vi behöver runt omkring oss och var just jag/vi finns i det sammanhanget? I kartläggningsarbetet såg vi att barnen var nyfikna på byggnader, byggarbetsplatser, trafik, vägar, yrken, kartor med mera och därför har dessa områden lyfts in i vårt arbete kring lokalkännedom.
  3. Våra rötter och vår mångfald. I detta utvecklingsområde har vi arbetat med våra familjer, familjekonstellationer och våra hem ‐ vår hemkultur. Genom detta utvecklingsområde har vi kopplat ihop vårt Grön flaggarbete med vårt prioriterade utvecklingsområde. Vi har i arbetet utgått från barnen själva och just deras hemkultur men också belyst mångfalden i världen genom till exempel sagor, litteratur, bilder, berättelser med mera från andra kulturer. Våra tre fokusområden inom Vår närmiljö har gått hand i hand med vårt arbete kring egen och annan kultur. Alla avdelningar har i arbetet med närmiljön observerat och kartlagt barnens intressen och utifrån det planerat projektarbeten. Dessa arbeten har fokuserat olika ämnen men har alla utgått från närmiljön. Projektarbeten som har varit igång på förskolan under året har bland annat fokuserat på insekter och djur i närheten, nybygget vid skolan, huskonstruktioner, min familj, maskar, årstider, träd och dess djurliv.

Resultat

I vårt utvärderingsarbete kan vi tydligt se hur barnens lärande och förståelse har utvecklats under året som gått. Barnen har utvecklat en djupare förståelse för de områden som har behandlats och också utvecklats både på grupp- och individnivå. Barnens kommunikation mellan varandra har öppnats upp, barnen har blivit öppnare i leken och flera barn har stärkt sin självkänsla, identitet och trygghet i gruppen. Arbetet med familjerna har bidragit till att barnen har vidgat sin förståelse för att familjer kan se olika ut, detta märks bland annat i leken där många olika roller nu tar plats på ett annat sätt. Vi kan också se att barnens lärande om och förståelse för vikten av att värna om det som finns i vår natur och närmiljö har utvecklats. De äldre barnen har utvecklat sin lokalkännedom, förståelsen för avstånd, för vilka olika kommunikationssätt som finns i samhället och på vilka olika sätt man kan sig till förskolan och andra ställen samt sin kunskap om var i världen Hällingsjö och vi finns.

Dokumentation

Pedagogernas arbete på förskolan har sin grund i ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete där arbetet planeras, genomförs, följs upp och analyseras i ett hjul som löper kontinuerligt. Barnens intresse och delaktighet är alltid vår utgångspunkt. Pedagogernas roll är att vara medforskande, att guida barnen vidare och tillföra ny näring genom att till exempel utmana med nytt material och nyfikna frågor och på så sätt skapa möjlighet för projekten att växa. Arbetet dokumenteras kontinuerligt tillsammans med barnen och dokumentationen ligger sedan till grund för vår analys och utvärdering.

Så arbetar vi vidare

I augusti sätter vi ett nytt prioriterat utvecklingsområde för nästa läsår. Det prioriterade målet bildar vårt ”paraply” på förskolan och utifrån det finns möjligheter för olika projekt att växa fram. Vårt arbete genomsyras också av ett förhållningssätt där hållbar utveckling i alla led ska främjas. I det arbetet är Grön Flagg en viktig del och under hösten lever arbetet med Vår närmiljö vidare för att under nästa läsår utvärderas för att förhoppningsvis ge förskolan en förnyad diplomering som certifierad Grön Flaggförskola.