Avgifter och regler

Det finns regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I reglerna finns bland annat bestämmelser för vilken avgift du som vårdnadshavare ska betala för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Maxtaxa

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2021 är maxbeloppet 50 340 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Allmän förskola
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola under 525 timmar om året. Detta motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminstider, med undantag för skolloven. Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.

Taxa 1. Barn 1-2 år (förskola/familjedaghem)

Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 510
kr/ mån

Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 007 kr/mån

Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 503 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa 2. Barn 3-5 år, omsorg mer än 15 tim/v (förskola/familjedaghem)

Reducerad taxa gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Reduktionen motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 1 256 kr/mån

Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 838 kr/mån

Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 418 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa 3. Barn 3-5 år, omsorg 15 tim/v på skollov (lovtaxa) Ny taxa from 1 augusti 2020 (förskola/familjedaghem)

Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Taxan delas in i två terminsavgifter och dess avgift delas upp och debiteras månadsvis likt övriga avgifter. Man förbinde sig för en termin åt gången och byte av taxekategori kan ske inför varje ny termin.

Barn nr 1: Terminsavgift motsvarande max 1 884 kr/termin, vilket innebär max 314 kr/mån

Barn nr 2: Terminsavgift motsvarande max 1 257 kr/termin, vilket innebär max 210 kr/mån

Barn nr 3: Terminsavgift motsvarande max 627 kr/termin, vilket innebär max 105 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa för fritidshem 6-9 år

Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 1 007 kr/mån

Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 503 kr/mån

Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 503 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift