Barnrättsambassadörer

I januari 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. Genom att konventionen blir svensk lag markeras det ännu tydligare att barn och unga är egna individer med egna rättigheter. Som en del i att stärka kunskapen om barn och ungas rätt i samhället utbildas frivilliga ungdomar i kommunen till barnrättsambassadörer.

I och med att Barnkonventionen blir svensk lag läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att försäkra barns rättigheter. Detta ställer i sin tur större krav på kommuner, landsting och myndigheter att tydligare informera barn och unga om sina rättigheter.

Barnrättsambassadörerna är frivilliga ungdomar som informerar om barnkonventionen till barn och invånare i Härryda kommun. Barnrättsambassadörerna har genomgått en utbildning om barnkonventionen under sommaren 2019.

Informerar om barns lagstadgade rättigheter

Barnkonventionen handlar om barn och ungas rätt att bli hörda. Barnrättsambassadörernas mål är att öka medvetenhet och sprida information om barns rättigheter. Arbetet ska leda till att barnrättsambassadörerna blir en viktig resurs som stärker kunskapen om demokrati- och rättighetsfrågor i kommunen.

Läs mer om barns rättigheter. Länk till annan webbplats.

Vad innebär barnkonventionen?

FN:s barnkonvention säkerställer att barns rätt att oavsett bakgrund behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020.

Konventionen innehåller 54 artiklar. 41 av dessa är “sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet och man brukar tala om att konventionen är “hel och odelbar”.

Läs mer om barnkonventionen. Länk till annan webbplats.

Barnkonventionens fyra grundpelare

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens fyra grundprinciper.

  • Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3 - Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.