7 juni 2022

Härryda kommun tappar i rankingen Sveriges bästa miljökommun

Härryda hamnar i år på plats 171 av 290 i den miljöranking av Sveriges kommuner som presenteras av Aktuell Hållbarhet för fjortonde året i rad. Det innebär en försämring sedan förra året då kommunen placerade sig på plats 145.

Rankingen baseras på enkätsvar från kommunen, på klimatdata och på statistik från olika myndigheter och intresseorganisationer. Enkäten besvarades 2022 av totalt 239 kommuner, men samtliga kommuner ingår i rankingen utifrån statistiska uppgifter. Rankingen belyser flera olika områden bland annat klimat, energi, vatten, natur och avfall. I enkäten efterfrågas både om kommunen har strukturer och riktlinjer för arbetet men också konkreta åtgärder som kommunen påbörjat eller genomfört. Majoriteten av enkätfrågorna har ändrats från föregående år vilket gör att resultaten från år till år är svåra att jämföra.

– Det är naturligtvis tråkigt att hamna lågt i en ranking eftersom vi har ambitioner att ligga högt. En del skulle kanske dra slutsatsen att vi inte gör något, men vi arbetar med flera viktiga insatser samtidigt som det finns en del frågetecken kring att ha just denna ranking som en ledstjärna. Men vi får titta på de som ligger bra i rankingen och se vad de gör som är bra och vilka riktiga effekter det får, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi kan absolut bli bättre!

Resultatet från årets ranking visar att Härryda kommun kan utveckla arbetet med att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, bättre inkludera miljöfrågorna i samhällsbyggnadsprocesser, att göra det lättare för medborgare att ta del av kommunens miljöarbete samt ta ett helhetsgrepp kring utsläppen som sker inom kommunens gränser. Enligt statistiken har kommunen ett högre snitt jämfört med övriga kommuner vad gäller avfall (kg/invånare) och koldioxidutsläpp (ton/invånare) vilket ger lägre poäng i sammanställningen av resultaten.

Pågående, långsiktigt miljöarbete

När det gäller exempelvis arbetet med att minska matsvinnet i kommunens verksamheter, ligger Härryda kommun i framkant och har högre ambitioner än vad som ryms i enkätfrågorna om matsvinn.

Kommunen har utifrån ett beredskapsperspektiv ansvar att se till att samhällsviktiga funktioner fungerar också under en större samhällsstörning, till exempel genom att ha reservaggregat som kan gå igång vid elavbrott. Dessa drivs på fossilt bränsle, därför kan kommunen inte svara ja på enkätfrågan ”köper kommunens verksamhet in 100% förnybar miljömärkt energi”.

Även i andra enkätfrågor har Härryda kommun svarat nej, då frågorna inte är aktuella i kommunen. Det gäller till exempel “Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?” då kommunen inte gör några placeringar av kapital/skattemedel.

Samtidigt får Härryda kommun poäng i enkäten och rankingen för att det finns strukturer på plats för ett långsiktigt miljöarbete, med en tydlig miljöpolicy och en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. Kommunen arbetar aktivt med att fasa ut fossilbaserade produkter och bränsle. Kommunen har också under året antagit nio klimatlöften däribland att ta fram en laddplan, att vi arbetar med cirkulära möbelflöden och att vi installerar solenergi. Förvaltningen arbetar samtidigt med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt program.

– Utifrån resultatet i rankingen arbetar förvaltningen med en fördjupad analys för att skapa underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Det viktigaste är att vi har ett gediget och långsiktigt arbete som ger bra resultat och minskad miljöpåverkan, säger Deria Abda Amin, utvecklingsledare miljö.

Aktuell Hållbarhets miljöranking

Rankingen baseras på enkätresultat men också på data från andra källor, däribland myndigheter som SCB, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Aktuell Hållbarhet om rankingen Miljöbästa kommun Länk till annan webbplats.

Mer om Härryda kommuns miljöarbete

Klimat och miljö

Hållbar utveckling – Agenda 2030

Kontakt

Deria Abda Amin
utvecklingsledare miljö
031-724 88 36
deria.abda.amin@harryda.se